Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 29 ianuarie 2009

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului BENEDEK IMRE SÁNDOR

Hotarirea nr. 2
din 29 ianuarie 2009

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului ALEXANDRU PETRU FRĂTEAN

Hotarirea nr. 3
din 29 ianuarie 2009

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului TATÁR BÉLA

Hotarirea nr. 4
din 29 ianuarie 2009

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu completările ulterioare

Hotarirea nr. 5
din 29 ianuarie 2009

privind acordul de preluare fără plată a bunurilor mobile din dotarea Complexului "Parc", imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, preluat în domeniul public al județului Mureș, și în administrarea Consiliului Județean Mureș, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Hotarirea nr. 6
din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A, Consiliul Județean Mureș și S.C. Compania " AQUASERV" S.A, în baza HCJ nr.70/2008

Hotarirea nr. 7
din 29 ianuarie 2009

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Hotarirea nr. 8
din 29 ianuarie 2009

privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Hotarirea nr. 9
din 29 ianuarie 2009

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare

Hotarirea nr. 10
din 29 ianuarie 2009

privind completarea Hotărârii nr.74/2008 a Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 11
din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația "Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente"

Hotarirea nr. 12
din 29 ianuarie 2009

privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

Hotarirea nr. 13
din 29 ianuarie 2009

privind stabilirea costului mediu lunar/ beneficiar al serviciilor oferite prin instituțiile de asistență socială și protecția copilului subordonate Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 14
din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu-Mureș, în vederea organizării celei de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești

Hotarirea nr. 15
din 29 ianuarie 2009

privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 16
din 29 ianuarie 2009

privind modificarea arondării actuale a două localități la un nou serviciu public comunitar de evidența persoanelor

Hotarirea nr. 17
din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 18
din 26 februarie 2009

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 19
din 26 februarie 2009

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a II-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2009"

Hotarirea nr. 20
din 26 februarie 2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean SALVAMONT Mureș și schimbarea denumirii serviciului

Hotarirea nr. 21
din 26 februarie 2009

privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Hotarirea nr. 22
din 26 februarie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45"

Hotarirea nr. 23
din 26 februarie 2009

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 24
din 24 martie 2009

privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei KARDOȘ MIHAELA

Hotarirea nr. 25
din 24 martie 2009

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului RADU MIRCEA

Hotarirea nr. 26
din 24 martie 2009

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009

Hotarirea nr. 27
din 24 martie 2009

privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

Hotarirea nr. 28
din 24 martie 2009

privind aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"

Hotarirea nr. 29
din 24 martie 2009

privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 30
din 24 martie 2009

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în comitetul de coordonare a centrelor de permanență

Hotarirea nr. 31
din 24 martie 2009

privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 32
din 24 martie 2009

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 33
din 24 martie 2009

pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Hotarirea nr. 34
din 24 martie 2009

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 35
din 24 martie 2009

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Hotarirea nr. 36
din 29 aprilie 2009

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

Hotarirea nr. 37
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2009

Hotarirea nr. 38
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea solicitărilor adresate CL Sânpaul și CL Ogra pentru transmiterea unor parcele de teren în suprafață totală de 11,24 ha din domeniul public al comunei Sânpaul și al comunei Ogra în domeniul public al județului Mureș, pentru realizarea depozitului ecologic zonal clasa "B" și instalației TMB în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"

Hotarirea nr. 39
din 29 aprilie 2009

pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 40
din 29 aprilie 2009

privind amplasarea unor semibariere asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26

Hotarirea nr. 41
din 29 aprilie 2009

privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Hotarirea nr. 42
din 29 aprilie 2009

privind modificarea unor poziții din Anexa la HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-Cobătești și a zonei de protecție a acestuia

Hotarirea nr. 43
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 44
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

Hotarirea nr. 45
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Hotarirea nr. 46
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2008

Hotarirea nr. 48
din 29 aprilie 2009

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotarirea nr. 49
din 29 aprilie 2009

privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Mureș, precum și a secretarului acesteia

Hotarirea nr. 50
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea structurii organizatorice, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 51
din 29 aprilie 2009

privind aprobarea proiectului "Asigurarea condițiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate"

Hotarirea nr. 52
din 29 aprilie 2009

privind constituirea Comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral

Hotarirea nr. 53
din 29 aprilie 2009

privind modificarea componenței comisiei paritare înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008 și modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Hotarirea nr. 54
din 29 aprilie 2009

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 55
din 20 mai 2009

privind aprobarea caietului de sarcini și a componenței comisiei de concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 56
din 20 mai 2009

privind solicitarea adresată Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș pentru transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 39744 mp, situate în extravilanul localității Vălureni, comuna Cristești, în administrarea Consiliului Județean Mureș, pentru realizarea serviciului public judetean de salubrizare si a sistemelor de utilitati publice aferente acestora

Hotarirea nr. 57
din 28 mai 2009

privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Hotarirea nr. 58
din 28 mai 2009


privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile proprietatea publică a județului Mureș situate în Sînpaul

Hotarirea nr. 59
din 28 mai 2009


privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Hotarirea nr. 60
din 28 mai 2009


privind dizolvarea societății S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A

Hotarirea nr. 61
din 28 mai 2009


privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș, în proprietatea publică a comunei Gurghiu

Hotarirea nr. 62
din 28 mai 2009


pentru modificarea unui articol la HCJ nr. 26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 63
din 28 mai 2009


pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Internaționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală

Hotarirea nr. 64
din 28 mai 2009


privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"

Hotarirea nr. 65
din 28 mai 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 66
din 25 iunie 2009


privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Hotarirea nr. 67
din 25 iunie 2009


privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Hotarirea nr. 68
din 25 iunie 2009


privind rectificarea și completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 69
din 25 iunie 2009


privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 70
din 25 iunie 2009


privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009, pentru directorii SC "Parc Industrial Mureș" SA și R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 71
din 25 iunie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "REORGANIZARE FLUXURI LA R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

Hotarirea nr. 72
din 25 iunie 2009


privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea, Fîntînele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 73
din 25 iunie 2009


privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 74
din 25 iunie 2009


privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarirea nr. 75
din 25 iunie 2009


privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș"

Hotarirea nr. 76
din 25 iunie 2009


privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Hotarirea nr. 77
din 25 iunie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Hotarirea nr. 78
din 25 iunie 2009


privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

Hotarirea nr. 79
din 25 iunie 2009


privind aprobarea implementării proiectului PIN4/III/02/HHCR "Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii din județul Mureș" și aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHCR), cu sediul în Municipiul Baia-Mare, B-dul București, nr. 2 A, județul Maramureș

Hotarirea nr. 80
din 25 iunie 2009


privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 81
din 25 iunie 2009


privind modificarea componenței comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Hotarirea nr. 82
din 25 iunie 2009


privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 83
din 25 iunie 2009


privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII" Târgu Mureș

Hotarirea nr. 84
din 25 iunie 2009


privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel"

Hotarirea nr. 85
din 25 iunie 2009


privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

Hotarirea nr. 86
din 25 iunie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 87
din 30 iulie 2009


privind aprobarea inițierii demersurilor juridice în vederea evacuării SC Tracia Trade Exim SRL de pe terenul aferent Complexului Parc, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2

Hotarirea nr. 88
din 30 iulie 2009


pentru modificarea Hotărârii nr.138/2006 a Consiliului Județean Mureș privind încadrarea în categoria drumurilor naționale a drumului județean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acățari (DN 13), km 0+000-15+441

Hotarirea nr. 89
din 30 iulie 2009


privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Casei "Makarias "Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 90
din 30 iulie 2009


privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C."COMPANIA AQUASERV" S.A

Hotarirea nr. 91
din 30 iulie 2009


pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș", în anul 2009

Hotarirea nr. 92
din 30 iulie 2009


privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ - teritoriale din județ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș

Hotarirea nr. 93
din 30 iulie 2009


privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C." Parc Industrial Mureș"S.A

Hotarirea nr. 94
din 30 iulie 2009


privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

Hotarirea nr. 95
din 30 iulie 2009


privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotarirea nr. 96
din 30 iulie 2009


pentru completarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"

Hotarirea nr. 97
din 30 iulie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 98
din 27 august 2009


pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 99
din 27 august 2009


privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Cîmpie, din proprietatea publică a județului Mureș, în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Cîmpie

Hotarirea nr. 100
din 27 august 2009


pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Hotarirea nr. 101
din 27 august 2009


privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, SC Brahms SRL Brașov, Federația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România și Consiliile Județene Botoșani, Alba, Sălaj, în vederea depunerii proiectului de finanțare "Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural"

Hotarirea nr. 102
din 27 august 2009


privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare Strategii Sociale Subregionale-Întărirea Capacității locale de a realiza și implementa strategie socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna

Hotarirea nr. 103
din 27 august 2009


privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Hotarirea nr. 104
din 27 august 2009


privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA

Hotarirea nr. 105
din 27 august 2009


privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 106
din 27 august 2009


privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2008 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Hotarirea nr. 107
din 27 august 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 108
din 27 august 2009


pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 109
din 24 septembrie 2009


pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile rezultate în urma lucrărilor de extindere a conductei "Reghin-Fărăgău" și concesionarea sistemului de alimentare cu apă operatorului regional S.C."Compania Aquaserv" S.A

Hotarirea nr. 110
din 24 septembrie 2009


privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.160

Hotarirea nr. 111
din 24 septembrie 2009


privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 112
din 24 septembrie 2009


pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare

Hotarirea nr. 113
din 24 septembrie 2009


privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Hotarirea nr. 114
din 24 septembrie 2009


privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Hotarirea nr. 115
din 24 septembrie 2009


referitoare la modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

Hotarirea nr. 116
din 24 septembrie 2009


privind încuviințarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 117
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația Rotaract Club Téka Tîrgu Mureș în vederea realizării proiectului "Campanie de strângere de fonduri pentru Biblioteca de Carte Veche Teleki-Bolyai"

Hotarirea nr. 118
din 24 septembrie 2009


pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 119
din 24 septembrie 2009


pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ"

Hotarirea nr. 120
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Hotarirea nr. 121
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Hotarirea nr. 122
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea Master planului pentru sectorul de apă și canal județul Mureș

Hotarirea nr. 123
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea participării la "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate" și întocmirea dosarului de coordonare

Hotarirea nr. 124
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

Hotarirea nr. 125
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 126
din 24 septembrie 2009


privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

Hotarirea nr. 127
din 24 septembrie 2009


privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 128
din 24 septembrie 2009


privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 129
din 24 septembrie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 130
din 13 octombrie 2009


privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș" cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

Hotarirea nr. 131
din 13 octombrie 2009


privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș", a cofinanțării acestuia și a planului anual de evoluție a taxelor

Hotarirea nr. 132
din 29 octombrie 2009


pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/07.04.2005 privind administrarea Palatului Culturii

Hotarirea nr. 133
din 29 octombrie 2009


pentru eliberarea acordului solicitat de ROMATSA în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de modernizare TWR, spații operaționale tehnice și administrative, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 134
din 29 octombrie 2009


pentru stabilirea unor măsuri de administrare a unui teren, proprietate publică a județului Mureș, în vederea realizării unui Centru de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX

Hotarirea nr. 135
din 29 octombrie 2009


privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș

Hotarirea nr. 136
din 29 octombrie 2009


privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Hotarirea nr. 137
din 29 octombrie 2009


privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil ce aparține domeniului public județean

Hotarirea nr. 138
din 29 octombrie 2009


privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

Hotarirea nr. 139
din 29 octombrie 2009


privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 140
din 29 octombrie 2009


pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea nr. 26 din 24 martie 2009 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009

Hotarirea nr. 141
din 29 octombrie 2009


privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară"

Hotarirea nr. 142
din 29 octombrie 2009


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 143
din 29 octombrie 2009


privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 144
din 29 octombrie 2009


privind modificarea Hotărârii nr. 120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Hotarirea nr. 145
din 29 octombrie 2009


privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2010

Hotarirea nr. 146
din 29 octombrie 2009


privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Hotarirea nr. 147
din 29 octombrie 2009


pentru eliberarea unui acord de vecinătate solicitat de SC MULTINVEST SRL în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 148
din 29 octombrie 2009


pentru eliberarea unui acord de vecinătate în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 149
din 29 octombrie 2009


privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotarirea nr. 150
din 29 octombrie 2009


privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 151
din 29 octombrie 2009


privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Hotarirea nr. 152
din 29 octombrie 2009


privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 153
din 29 octombrie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 154
din 26 noiembrie 2009


pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu sistemul de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție și concesionarea acestuia operatorului regional, Compania "Aquaserv" S.A.

Hotarirea nr. 155
din 26 noiembrie 2009


privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului S.M.U.R.D. Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 156
din 26 noiembrie 2009


privind acordul pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul "Cercetare avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare"(TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 157
din 26 noiembrie 2009


pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele, terenuri, identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr. cad 499/2)

Hotarirea nr. 158
din 26 noiembrie 2009


privind punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș", a terenului aferent sistemului de aducțiune Voiniceni - Sărmașu

Hotarirea nr. 159
din 26 noiembrie 2009


privind încuviințarea executării de către S. C. Herlitz România S.R.L. a unor lucrări de amenajare asupra imobilului situat pe str. Rozelor, nr. 11, din municipiul Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 160
din 26 noiembrie 2009


privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Hotarirea nr. 161
din 26 noiembrie 2009


pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital"

Hotarirea nr. 162
din 26 noiembrie 2009


privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor: "Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin", "Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș"

Hotarirea nr. 163
din 26 noiembrie 2009


privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Hotarirea nr. 164
din 26 noiembrie 2009


privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

Hotarirea nr. 165
din 26 noiembrie 2009


privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 166
din 26 noiembrie 2009


privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 167
din 26 noiembrie 2009


privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 168
din 26 noiembrie 2009


privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare clădire - Teatru pentru copii și tineret Ariel"

Hotarirea nr. 169
din 26 noiembrie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 170
din 17 decembrie 2009


pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 2 din HCJ Mureș nr.41/29 aprilie 2009 privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Hotarirea nr. 171
din 17 decembrie 2009


pentru desemnarea administratorilor speciali la S.C "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 172
din 17 decembrie 2009


privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ioan Pop

Hotarirea nr. 173
din 17 decembrie 2009


privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Schwartz Ladislau

Hotarirea nr. 174
din 17 decembrie 2009


pentru reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului "Complex Parc"

Hotarirea nr. 175
din 17 decembrie 2009


privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Hotarirea nr. 176
din 17 decembrie 2009


privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Hotarirea nr. 177
din 17 decembrie 2009


privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Direcția Județeană de Pază pe anul 2010

Hotarirea nr. 178
din 17 decembrie 2009


privind modificarea Hotărârii nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș"

Hotarirea nr. 179
din 17 decembrie 2009


privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

Hotarirea nr. 180
din 17 decembrie 2009


privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 181
din 17 decembrie 2009


privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reamenajare Clinica de Stomatologie I în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale"

Hotarirea nr. 182
din 17 decembrie 2009


pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș