ROMÂNIA                                                           

   JUDEȚUL MUREȘ                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN                                     

                                                         

                                             

 

 

HOTĂRÂREA NR. 64

                                                     din 28 mai 2009

 

privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul

  Programului “Electrificare 2007-2009”

 

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive nr. 6939/20.05.2009 a Direcției  Tehnice Drumuri,  Poduri Județene și Investiții  privind  investițiile: “Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și  “Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, Raportul colectivului de implementare constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului  “Electrificare 2007-2009”  privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Art. 15 din Regulamentul privind implementarea Programului  “Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor și reformei administrative nr. 563/2008,

         În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,     

 

      hotărăște:

 

Art.1. Se aprobă lista de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului “Electrificare 2007-2009”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru realizarea investiției răspund consiliile locale Luduș și Solovăstru, cu sprijinul colectivului de implementare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Unității de Management al Programului “Electrificare 2007-2009”, precum și consiliilor locale Luduș și Solovăstru.

 

 

 

     PREȘEDINTE                                            Contrasemnează

                                                                                  SECRETAR

          Lokodi Edita Emőke                                                  

                                                                           Aurelian Paul Cosma

                                                                      

                                                                                  

 

                                                                                                                                    

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 6939/20.05.2009

Dosar nr.VIIC/13

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul

Programului „Electrificare 2007-2009”

 

         În confornitate cu H.G. Nr. 328 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Programului  „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea Programului se realizează și de la bugetul de stat, din sume transferate bugetelor locale prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

         Pentru întocmirea cererilor de finanțare a proiectelelor considerate eligibile de către colectivele locale de implementare, se solicită din partea Consiliului județean, definitivarea listei proiectelor eligibile în ordinea priorităților și trimiterea proiectelor – avizate de colectivele locale de implementare – Unității de Management al Programului, în scopul repartizării pe județe a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea programului.

       În vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelelor electrice, până la această dată, administrațiile locale Luduș și Solovăstru au întocmite documentațiile: Proiect nr. 1235/2006 „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și  Proiect nr. 8/2009 „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, în faza Studiu de fezabilitate, care au fost depuse la Consiliul Județean împreună cu Dosarele de finanțare înregistrate sub numerele 5685/04.05.2009 respectiv 6929/19.05.2009, conținând cererile și documentele necesare obținerii de finanțare, conform prevederilor Regulamentului privind implementarea Programului  „Electrificare 2007-2009”.

Colectivul de implementare pentru realizarea planului național de electrificare, constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, a analizat documentațiile depuse de primarul orașului luduș și primarul comunei Solovăstru, din punct de vedere al conformității administrative.

Punctajele  totale acordate celor două proiecte conform fișelor de evaluare anexate, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului prevăzute de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de Management al programului. sunt:

                - proiectul „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”                    90 puncte.

                - proiectul „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”    85 puncte:

                  

         Pe baza punctajelor acordate în fișele de evaluare și în urma analizării documentațiilor depuse din punct de vedere al conformității administrative, având îndeplinite criteriile de eligibilitate administrativă,  colectivul de implementare consideră proiectele  „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, ca fiind eligibile.

§     Valoarea totală a lucrării de investiție „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”, conform indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, este: 1.585.918 lei (cu TVA), din care C+M: 1.309.265 lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile 1.561.341 lei și contribuție proprie 24.577 lei.

§     Valoarea totală a lucrării de investiție „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, conform indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, este: 363.651 lei (cu TVA), din care C+M: 270.677 lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile 358.392 lei și contribuție proprie 5.259 lei.

         Față de cele prezentate, se propune aprobarea și transmiterea către Unitatea de Management al Programului, a listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului “Electrificare 2007-2009”, a proiectelor:  „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”.

 

 

 

 

 

         VICEPREȘEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

 

         Ioan Cristian Chirteș                                  Bochiș Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit în 2 ex.: Ciuchină Ioan

Văzut: șef Serviciu Investiții ing. Kopacz Nicolae


JUDEȚUL MUREȘ                                                                                                                                                                                                            Anexă  la Hotărârea Nr. ……

                                                                                                                                                                                          din …… mai 2009

 

 

 

 

 

                                                                                              LISTA PROIECTELOR PRIORITARE

 

                                                                                       propuse pentru finanțare în cadrul Programului

“Electrificare 2007-2009”

 

 

Nr.

crt.

Denumire obiectiv / titlul proiectului

Beneficiar

Număr locuitori deserviți de proiect

Număr gospodării beneficiare

% contribuție buget local și alte surse

Valoarea investiției

Faza documentației de proiectare

1.

“Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”

Consiliul local al orașului Luduș

141

47

1,55

1.585.918 lei

din care C+M

1.309.265 lei

Studiu de Fezabilitate

2.

“Extindere rețea  electrică Solovăstru - LEA j.t.”

 

 

Consiliul local al comunei Solovăstru

74

35

1,45

363.651 lei

din care C+M

270.677 lei

Studiu de Fezabilitate

 

 

 

 

                                                                                                                                 PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

 

                                                                                                                                                             Lokodi Edita Emőke

 


 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                      

                                                                                                   

                                                        RAPORT

al colectivului de implementare pentru aprobarea listei de priorități

în vederea finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

a investițiilor: „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și „Extindere rețea

                           electrică Solovăstru - LEA j.t.”

 

         Colectivul de implementare pentru realizarea planului național de electrificare, constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, a analizat Dosarele de finanțare, depuse de primarul orașului Luduș și primarul comunei Solovăstru, din punct de vedere al conformității administrative, în vederea finanțării proiectelor „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”, respectiv „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”

         În urma verificării documentațiilor existente în dosarele de finanțare, s-au constatat și stabilit următoarele:

  • Punctajul total acordat proiectului „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” conform fișei de

evaluare anexată, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului prevăzute de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de Management al programului. este de 90 puncte.

§  Punctajul total acordat proiectului „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.” conform fișei de evaluare anexată, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului prevăzute de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de Management al programului. este de 85 puncte.

§  Pe baza punctajelor acordate și în urma analizării documentațiilor depuse din punct de vedere al conformității administrative, având îndeplinite criteriile de eligibilitate administrativă,  colectivul de implementare consideră proiectele „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, ca fiind eligibile.

§  Valoarea totală a lucrării de investiție „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”, conform indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, este: 1.585.918 lei (cu TVA), din care C+M: 1.309.265 lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile 1.561.341 lei și contribuție proprie 24.577 lei.

§  Valoarea totală a lucrării de investiție „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”, conform indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, este: 363.651 lei (cu TVA), din care C+M: 270.677 lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile 358.392 lei și contribuție proprie 5.259 lei.

 

§  Având în vedere cele prezentate, colectivul de implementare propune aprobarea și

transmiterea către Unitatea de Management al Programului, a Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanțare în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009” anexată, conținând proiectele: „Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori” și „Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”.

 

Colectivul de implementare:

 

                                                        Semnătura:

Ciuchină Ioan  - responsabil                ………………

Ene Gabriela   - membru                     ………………

                            Böjthe Irina    - membru                      ………………

                                                                                                                             Anexă

                                                                                          la raportul colectivului de implementare

 

 

 

           EVALUARE

 

privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor Programului prevăzute

                      de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului “Electrificare 2007-2009”

                              privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate

                                         și înființarea Unității de Management al programului,

 

 

                                                               FIȘA DE EVALUARE

 

          pentru proiectul  “Extindere LEA j.t. Luduș - Roșiori”

 

 

Proiect

Criterii de impact

Interval de punctaj

Punctaj acordat

“Extindere LEA j.t.   Luduș - Roșiori”

 

Creșterea calității vieții

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul județului

1-30

30

Creare potențial dezvoltare prin atragerea de investiții

1-20

15

Protecția mediului prin utilizarea de resurse regenerabile

1-10

5

Total punctaj

1-100

90

 

 

Colectivul de implementare:

 

                                                             Semnătura:

 

Ciuchină Ioan            - responsabil              ………………

Ene Gabriela    - membru                 ………………

                                    Böjthe Irina      - membru                  ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Anexă

                                                                                              la raportul colectivului de implementare

 

 

 

           EVALUARE

 

privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor Programului prevăzute

                      de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului “Electrificare 2007-2009”

                              privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate

                                         și înființarea Unității de Management al programului,

 

 

                                                               FIȘA DE EVALUARE

 

    pentru proiectul  “Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”

 

 

Proiect

Criterii de impact

Interval de punctaj

Punctaj acordat

“Extindere rețea electrică Solovăstru - LEA j.t.”

 

Creșterea calității vieții

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul județului

1-30

30

Creare potențial dezvoltare prin atragerea de investiții

1-20

10

Protecția mediului prin utilizarea de resurse regenerabile

1-10

5

Total punctaj

1-100

85

 

 

Colectivul de implementare:

 

                                                             Semnătura:

 

Ciuchină Ioan            - responsabil              ………………

Ene Gabriela    - membru                 ………………

                                    Böjthe Irina      - membru                  ………………