R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 134
din 29 octombrie 2009
pentru stabilirea unor măsuri de administrare a unui teren, proprietate publică a județului Mureș, în vederea realizării unui Centru de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.14710/27.10.2009 a Direcției Economice,
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local precum și ale art.43 alin.(8) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul art.91 alin.(1) lit."c" și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se revocă dreptul de administrare asupra terenului în suprafață de 2681 mp, acordat Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.18 din 22.II.2007 privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș.
Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.18 din 22.II.2007 privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș.
Art.3. Terenul, în suprafață de 2681 mp, identificat conform Planului de situație cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înscris în CF nr.95396/N Tîrgu Mureș, se transmite în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș pentru realizarea Centrului de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX.
Art.4. Bunurile rezultate din implementarea proiectului vor face parte din domeniul public al județului Mureș, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.70/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14710 din 27.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de administrare a unui teren, proprietate publică a județului Mureș, în vederea realizării unui Centru de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX

În conformitate cu dispozițiile H.G.R. nr.867/2002, imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, constând în construcții și terenurile aferente, au fost trecute din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș. Astfel, județul Mureș a dobândit dreptul de proprietate publică asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu nr.50, construcții și teren în suprafață de 193.499 mp, înscris în CF 95396/N Tîrgu Mureș, având nr.top.1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 și nr.cad.3260.
Menționăm că, imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre nu este grevat de sarcini, nu face obiectul unor litigii pe rolul instanțelor judecătorești și nu este revendicat de persoane fizice sau juridice.
Potrivit schiței anexate, au fost identificate suprafețele de teren necesare derulării proiectelor Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, după cum urmează: 81357 mp pentru Spitalul Regional de Urgență și 2681mp pentru Centru de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX.
Prin adresele nr.15959 din 23.10.2009 și nr.16275 din 27.10.2009, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din 29 octombrie 2009 a unui proiect de act administrativ prin care autoritatea publică județeană să revoce dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie asupra terenului în suprafață de 2681 mp, aflat în imediata vecinătate a Spitalului și să atribuie în favoarea sa, dreptul de administrare asupra acestui teren.
În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.18 din 22.02.2007, s-a transmis în administrarea Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș dreptul de administrare asupra terenului mai sus menționat, proprietate publică a județului Mureș în vederea implementării unor proiecte de cercetare "LEXIC" și "DIACORD".
Terenul dat în administrarea Universității de Medicină și Farmacie era destinat, strict, pentru implementarea celor două proiecte de cercetare.
Prin adresa nr.11065/2009, Universitatea de Medicină și Farmacie, ne comunică faptul că, aceste proiecte nu au fost selectate și nu au primit finanțare, motiv pentru care propunem retragerea dreptului de administrare asupra terenului în suprafață de 2681 mp, înscris în CF nr.95396/N Tîrgu Mureș și transmiterea dreptului de administrare asupra acestui teren, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, în vederea realizării unui Centru de Cercetare de Excelență în Diagnosticul și Tratamentul Inovativ al Bolilor Cardiovasculare - CARDEX.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, beneficiarul acestui proiect, își propune crearea și dezvoltarea unui centru cu 5 laboratoare de imagistică cardiacă tridimensională, dotate la standarde europene, cu aparatură de vârf, din care, o parte, este inexistentă în România.
Beneficiind de dotare performantă și de specialiști de renume, centrul va funcționa ca bază educațională și de training pentru tinerii studenți, rezidenți și specialiști, asigurând întărirea ofertei de cunoștințe realizată de universități, devenind centru de referință regională în formarea specialiștilor în cardiologie.
În conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(5) din Ordonanța nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local "Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea spitalele clinice și spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al județelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București și se dau în administrarea unităților sanitare respective prin hotărâre a consiliului județean, municipal sau local al sectoarelor municipiului București, după caz. Consiliile județene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului București nu pot percepe taxe și chirii asupra terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea spitalele clinice și spitalele universitare".
Față de motivele de fapt și de drept mai sus arătate, apreciind a fi în interesul județului Mureș realizarea proiectului inițiat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, propunem deliberativului adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád