R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.83
din 25 iunie 2009
privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII" Târgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 8068 din 12. 06. 2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "Administrația Palatului Culturii" Târgu Mureș,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/28.05.2009 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii Târgu Mureș,
Urmare a solicitării Administrației Palatului Culturii Târgu Mureș nr.288 din 03.06.2009, cu privire la modificarea statului de funcții și numărului de personal al Administrației Palatului Culturii,
În temeiul art.91, alin.(1), lit."a", alin.(2), lit."c" și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "Administrația Palatului Culturii" Târgu Mureș, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale a unităților administrativ teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009 se modifică corespunzător.
Art.2. Până la data de 1 decembrie 2009 "Administrația Palatului Culturii" Târgu Mureș va prezenta spre aprobare Consiliului Județean Mureș regulamentul de organizare și funcționare al instituției și organigrama actualizate.
Art.3. Administrația Palatului Culturii Târgu Mureș și Muzeul Județean Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr. 8068 din 12.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII" Târgu Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2005 s-a aprobat: Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Administrației Palatului Culturii Târgu Mureș. De asemenea, prin anexa 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009, privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, au fost aprobate 20 de posturi pentru "Administrația Palatului Culturii" Târgu Mureș.
Pentru reorganizarea circuitului turistic în incinta Palatul Culturii pe criterii de eficientizare a fluxului de turiști și controlul eficient al numărului de vizitatori, în ședința Consiliului Județean Mureș din data de 28 mai 2009 s-a aprobat, prin Hotărârea nr.62, preluarea Săli de Oglinzi și a activității de vânzare a biletelor pentru turiștii care vizitează Palatul Culturii, de către Muzeul Județean Mureș.
Pe aceste considerente, sub nr.288/03.06.2009, Administrația Palatului Culturii Târgu Mureș a solicitat modificarea statului de funcții, prin reducerea a două posturi, care au ca atribuții de bază vânzarea de bilete pentru vizitarea Palatului Culturii și supraveghetor pentru Sala de Oglinzi.
Cele două posturi vor trece în structura Muzeului Județean Mureș, care a preluat administrarea obiectivului respectiv și activitățile specifice, cu modificarea corespunzătoare a organigramei, statului de funcții și regulamentului acestei instituții.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru "Administrația Palatului Culturii" Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

ȘEF SERVICIU,
Elena Gâlea