R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 112
din 24 septembrie 2009
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre referitor la modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.5 litera "a" și art.17 litera "d" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș", art.8 alin.(2) litera "d", art.10 alin.(4), art.30 și art.311 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice, art.10 litera "d" și art.12 alin.(1) litera "e" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, art.36 alin.(2) literele "c" și "d", alin.(5) litera "a" și alin.(6) litera "a" pct.14 din Legea nr.215/2001,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit."c" și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.9 din 29 ianuarie 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009

Prin Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009, Consiliul Județan Mureș a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al județului Mureș către S.C. "Compania Aquaserv" S.A., respective concesionarea către SC "Compania Aquaserv" SA a bunurilor din domeniul public al județului Mureș, aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

Ulterior acesteia, Ministerul Mediului și unele consilii locale au formulat o serie de observații pertinente în sensul îmbunătățirii conținutului contractului de delegare prin reformularea unor articole, înlocuirea unor termeni improprii, astfel încât textele să capete mai multă precizie și claritate.
Modificările astfel operate apar cu litere înclinate și îngroșate în textele în cauză din contractul anexat.

Câteva din modificările importante propuse sunt prezentate mai jos:
- definirea mai clară a noțiunii de "autoritate delegantă" ca fiind "unitățile administrativ-teritoriale asociate", fapt ce a adus la eliminarea unor neclarități vizavi de regimul juridic al bunurilor din domeniul public ce face obiectul concesiunii;
- reglementarea mai tranșantă a garanției și a acordului de executare a garanției;
- întinderea și exercitarea controlului de către autoritatea delegantă asupra operatorului;
- modificarea art. 59 referitor la răscumpărarea concesiunii prin înlocuirea termenului de "răscumpărare" cu "reziliere" întrucât legislația în vigoare nu reglementează și nu utilizează termenul.
- introducerea indicatorilor de performanță pentru unitățile administrativ-teritoriale care dispun la ora actuală de sisteme de alimentare cu apă operate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. (Dispoziții speciale)

Față de cele de mai sus, propunem modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.9 din 29 ianuarie 2009, conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

Văzut
p.Președinte
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

Director executiv,
Bățaga Valer

Director executiv,
Iosib Viorel