R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.79
din 25 iunie 2009
privind aprobarea implementării proiectului PIN4/III/02/HHCR "Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii din județul Mureș" și aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHCR), cu sediul în Municipiul Baia-Mare, B-dul București, nr. 2 A, județul Maramureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 15331/16.06.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș prin care se propune aprobarea implementării proiectului PIN4/III/02/HHCR,
Văzând Ghidul aplicantului pentru programul de interes național "Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile de protecție a copilului" -PIN 4/2009 și comunicarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului București nr. 7532 din 12.06.2009,
Văzând avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.32 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială si prevederile art.91 alin.(5) lit. "a" pct.2 și ale alin.(6) lit. "a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului PIN4/III/02/HHCR "Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii din județul Mureș".
Art.2. Se aprobă colaborarea între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHCR), cu sediul în Municipiul Baia-Mare, B-dul București, nr. 2 A, județul Maramureș, în vederea implementării acestui proiect.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care va putea încheia, în vederea implementării proiectului, orice acte, fără implicare financiară.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma