R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 3
din 29 ianuarie 2009
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului TATÁR BÉLA

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Benedek Imre Sándor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/29 ianuarie 2009, precum și adresa nr. 31/28 ianuarie 2009 a Organizației județene Mureș a Uniunii Democrate Maghiare din România, prin care confirmă faptul că domnul Tatár Béla este primul supleant de pe lista candidaților de consilieri județeni și că face parte din Uniunea Democrată Maghiară din România,
Luând în considerare procesul-verbal nr.1124 din 29 ianuarie 2009 al Comisiei de validare, constituită prin Hotărârea nr.85/20 iunie 2008 a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(5) și ale art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Tatár Béla, primul supleant pe lista de candidați a Uniunii Democrate Maghiare din România, la alegerile locale din 1 iunie 2008.
Art.2. Domnul consilier județean Tatár Béla va face parte din Comisia economico-financiară.
Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 86 din 20 iunie 2008 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean și nr. 89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Tatár Béla prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia de validare
Nr.1124/29 ianuarie 2009

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29 ianuarie 2009, în ședința Comisiei de validare a mandatului de consilier județean al domnului TATÁR BÉLA


Astăzi, 29 ianuarie 2009, Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș, în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008, având în vedere dispozițiile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii unui consilier județean.
În urma examinării dosarului BEJ privind alegerile din 1 iunie 2008 și a listei de supleanți a Uniunii Democrate Maghiare din România, Comisia a constatat legalitatea alegerii domnului Tatár Béla ca supleant pe lista acesteia și propune:
Validarea mandatului de consilier județean al domnului Tatár Béla.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

 

PREȘEDINTE   SECRETAR
  MEMBRI