R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.68
din 25 iunie 2009
privind rectificarea și completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8399/18.06.2009 prezentată de Direcția Economică,
Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici,
Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/1997, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/24.032009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, pentru anul 2009,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.37/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"
În temeiul prevederilor art. 91 lit."d" și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului activității generale al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/2009, conform anexei nr.1.
Art.2 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2009 se completează cu "Bugetul activității de trezorerie" și "Împrumut garantat de stat", conform anexelor nr. 2 și 3.
Art.3 Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8399/18.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea și completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" pe anul 2009, pe structură economică a fost aprobat prin HCJ nr.37/29.04.2009.
Prin adresa nr.2652/9.06.2009, R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 642.000 lei la " Cheltuieli de Investiții", în vederea executării unor lucrări de reamenajare la vechea aerogară, care se referă la obiectivul investițional " Reorganizare fluxuri aerogară", lucrări care nu au fost cuprinse în devizul inițial. Tot la activitatea de investiții , se impune corectarea atât a surselor de finanțare cât și a cheltuielilor cu suma de 275.000, sumă omisă din bugetul inițial, precum și diferența de 80.926 lei provenită din recalcularea ratei de rambursare a creditului. De asemenea, urmare a reanalizării propunerilor regiei, s-au reașezat sumele privind bugetul pe anul 2009 pe capitole și alineate. Bugetul activității generale al regiei, rectificat, se prezintă în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.
Structura anexei nr.1 a fost elaborată ținând cont de prevederile Ordinului nr.616/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici, care stipulează că: " În activitatea de elaborare a bugetelor de venituri și cheltuieli agenții economici pot utiliza și formulare specifice, proprii ori solicitate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, în funcție de necesități, îndeosebi pentru fundamentarea veniturilor, a costurilor de producție și a subvențiilor sau transferurilor ce urmează să fie primite."
Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.616/2000, bugetul regiei trebuie să cuprindă pe lângă Bugetul activității generale, și "Bugetul activității de Trezorerie" și "Împrumut garantat de stat".
În acest sens, se supun analizei și aprobării cele două bugete, conform propunerii regiei și prezentate în anexele 2 și 3 la prezentul proiect de hotărâre.
În sensul celor arătate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de
hotărâre privind rectificarea și completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș".

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád