R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 27
din 24 martie 2009
privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.1878/12.II.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009 precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.266 și 267 din Legea nr. 571 /2003, republicată, privind Codul fiscal,
În baza art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,
Ținând seama de OG nr.43/97 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit."c" și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ,

hotărăște:

Art.1. Începând cu data de 1 aprilie 2009 se aprobă taxele și tarifele pentru unele activități care constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean, conform anexelor de la nr.1 la nr.7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică, Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții, Direcția Juridică și Administrație Publică, Arhitectul Șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.
Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică:
- Instituției Prefectului - județul Mureș;
- Direcțiilor de specialitate;
- Instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.1878/12.II.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009


În baza art.27 din Legea nr.273/2006, republicată, cu modificările ulterioare, privind finanțele publice locale, consiliile locale și județene au competența de a stabili impozitele și taxele locale în limitele și în condițiile legii.
Potrivit anexei nr.1 la aceiași lege, structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean Mureș cuprinde încasări din impozite directe, care se formează din tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile și a autorizațiilor privind amplasarea și accesul la drumul județean, tarifele pentru ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene și tarife de utilizare a zonei drumurilor județene.
De asemenea potrivit art.nr.266 și 267 din Legea nr.571/2003, republicată, privind Codul Fiscal, Consiliul Județean Mureș poate institui unele taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor, pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice precum și unele taxe propuse de instituțiile de cultură și de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș.
În acest context, propunerea instituțiilor de cultură subordonate privind instituirea sau modificarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității județene se bazează pe inflație, pe prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și pe o motivație pragmatică ce s-ar reflecta în veniturile instituțiilor.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat conform anexelor de la nr.1 la nr.7.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád