R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 100
din 27 august 2009
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitările formulate de Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar prin adresele cu nr. 49 și 50 din 31.07.2009, expunerea de motive nr.11113/13.VIII.2009 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În exercitarea competențelor reglementate de prevederile art. 91 alin.(1) lit."e" coroborat cu alin.(6) lit."a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea realizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, potrivit Convenției de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Directorul Administrației Palatului Culturii.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Administrației Palatului Culturii și Uniunii Democratice a Tineretului Maghiar Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.11113/13.VIII.2009
Dosar VE/4

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Prin adresa nr. 49/31.07.2009, Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar Mureș
a solicitat Consiliului Județean Mureș sprijinul privind folosirea gratuită a Sălii Mari și a Sălii Mici din incinta Palatului Culturii Tîrgu Mureș, în perioada 04 - 08.11.2009, pentru desfășurarea celei de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, care va avea loc în municipiul Tîrgu-Mureș.
Edițiile anterioare ale Festivalului au demonstrat disciplină și capacitate de organizare, reușindu-se o conturare semnificativă în viața culturală a municipiului, prin transformarea orașului într-un punct de întâlnire a diferitelor genuri de filme, a cineaștilor și cinefililor, a criticilor de film și mass-media de specialitate, cu încadrare în agenda festivalurilor de acest gen din întreaga lume, promovând imaginea României și a județului Mureș în lume.
Festivalul (50 de țări participante) este structurat pe mai multe secțiuni cu acordare de premii, incluzând producții independente ale creatorilor tineri din întreaga lume, promovând valorile culturale ale țărilor participante. În fiecare seară, la Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș, vor fi proiectate filme artistice și documentare, iar ca programe complementare vor avea loc discuții pe teme cinematografice, prezentări de selecții din cele mai bune filme ale festivalurilor de acest gen din Europa, respectiv din cele mai reușite creații ale studenților de la diferite facultăți cinematografice din țară și din străinătate, conform Anexei la Convenția de cooperare. În același timp, festivalul oferă prilejul și altor manifestări culturale adiacente - expoziții de fotografii, video-instalații, concerte și recitaluri, care vor solicita spațiile Palatului Culturii.
Având în vedere semnificația acestei manifestări dobândite prin consistența celor șaisprezece ediții anterioare ale Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, care și-au subliniat viabilitatea prin activitățile desfășurate, devenind un forum pentru creații de filme recente ale realizatorilor din întreaga lume, dar mai ales ale celor din Europa de Est, și posibilitatea de promovare cu ocazia Festivalului a patrimoniului cultural și a potențialului turistic al județului prin afluența unui public numeros în această perioadă, propunem participarea Consiliului Județean la realizarea acestui eveniment cultural.
În acest sens, ținând cont de prevederile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, art.91, alin.(6), lit. a), consiliul județean "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean", supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat și convenția de cooperare care face parte integrantă din acesta.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád