R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 10
din 29 ianuarie 2009
privind completarea Hotărârii nr.74/2008 a Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.393/20.01.2009, adresa nr.14/13.01.2009 a SC Continental Hotels SA, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- Hotărârea nr.74/2008 a Consiliului Județean Mureș pentru abrogarea anexei nr.6 a HCJM nr.2/2008 privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008;
- Prevederile art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.74/2008 pentru abrogarea anexei nr.6 a HCJM nr.2/2008 privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008, se completează după cum urmează:
1. După art.1 se introduce un nou articol 11, cu următorul cuprins:
" Sumele încasate de Consiliul Județean Mureș în baza anexei nr.6 la HCJM nr.2/2008, abrogată conform art.1, vor fi restituite celor în cauză, în termen de 30 zile de la adoptarea de către Consiliul Județean Mureș a bugetului pe anul 2009".
Art.II. (1) De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică Instituției Prefectului județului Mureș, Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș și Trezoreriei Municipiului Tîrgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.393/20.01.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.74/2008 a Consiliului Județean Mureș

Prin adresa nr.14/13.01.2009, SC Continental Hotels SA Sucursala Tîrgu Mureș a depus la Consiliul Județean Mureș în temeiul art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, o plângere prealabilă împotriva refuzului de a i se restitui suma de 5721 lei, încasată de Consiliul Județean Mureș cu titlul de "taxă salvamont", aferentă lunilor martie-aprilie 2008, în temeiul anexei nr.6 a HCJM nr.2/2008.
Deși petentul denumește sumele de bani încasate cu acest titlu ca fiind "plăți nedatorate", acestea au fost achitate în baza unui act normativ în vigoare la data încasării lor, prin urmare ele nu pot fi calificate astfel (potrivit dispozițiilor Codului civil, plata nedatorată presupune plata efectuată "din eroare" de către debitor).
Această taxă a fost instituită prin anexa nr.6 la Hotărârea nr.2/2008 a Consiliului Județean Mureș, aceasta fiind ulterior abrogată ca nelegală prin HCJM nr.74/2008. Abrogarea anexei nr.6 la HCJM nr.2/2008, care instituia taxa salvamont, a avut în vedere plângerile prealabile ale operatorilor economici din domeniul turismului, considerate a fi întemeiate. Deși abrogarea produce efecte numai pentru viitor, în măsura în care actul de bază (în speță anexa nr.6 la HCJM nr.2/2008) este nelegal, toate actele subsecvente întocmite în temeiul acestuia sunt de asemenea nelegale.
Prin urmare, pentru a preîntâmpina acțiunile în justiție ce ar putea fi promovate ca urmare a refuzului de a restitui aceste sume de bani și care ar putea avea ca efect creșterea sumelor de plată la care ar fi obligat Consiliul Județean Mureș, prin aplicarea dobânzilor și chiar obligarea la suportarea cheltuielilor de judecată, este necesară luarea unor măsuri de restituire a sumelor încasate anterior abrogării anexei nr.6 la HCJM nr.2/2008.
Față de considerentele mai sus arătate, propunem Consiliului Județean Mureș completarea Hotărârii nr.74/2008, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE
 

SECRETAR,
PAUL COSMA