R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.66
din 25 iunie 2009
privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8125/15.06.2009 a Direcției Juridice și Administrație Publică, notificarea nr.139/N/2001, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile art.9, art.10 alin.(2), art.21, alin.(1) și (4) și ale art.26, alin.(1) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.10, alin.(2), art.11 și 13 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul art. 91, alin.(1), lit."c" și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea în patru loturi a imobilului - constând din construcții și teren aferent în suprafață de 23857 mp, situat în comuna Aluniș, sat Lunca Mureșului, str. Principală nr.49, înscris în CF nr.97 - Lunca Mureșului, nr. top 162, 163, 164, 165, conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil, cuprins în anexa nr.1, după cum urmează:
- Lotul I - constând din construcții - corpul A - birouri, sala de mese
și casa de pompe, precum și construcțiile ușoare, demontabile - șopron și rezervor de apă, împreună cu terenul aferent în suprafață totală de 4853 mp;
- Lotul II - drum de acces, în suprafață de 1104 mp;
- Lotul III - constând din construcții - corpul B - dormitoare și
depozit de carburanți împreună cu terenul aferent în suprafață de 17993 mp;
- Lotul IV - constând din construcții - corp A nou ( spălător, cameră,
alimente), garaj cu magazie, atelier, morga, corp C - dormitoare, centrală termică, corp D - dormitoare, moară, grajduri, magazii de lemne, coteț pentru porci, castel de apă, rampă auto, împreună cu terenul aferent în suprafață totală de 8000 mp;
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea restituirii în natură persoanelor îndreptățite, a loturilor I, II și III din imobilul menționat la art.1.
Art.3.(1)Construcțiile edificate ulterior preluării imobilului în proprietatea statului, amplasate pe terenul aferent lotului I și lotului III pot fi acordate persoanei îndreptățite cu titlu de măsuri reparatorii în echivalent, prin compensare parțială cu terenul în suprafață de 8000 mp, aferent construcțiilor necesare desfășurării activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Lunca Mureșului, care sunt edificate pe lotul IV ce rămâne în domeniul public al județului Mureș.
(2) Construcțiile ușoare - demontabile, amplasate pe lotul I și adnotate în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr.5 și 6, vor fi ridicate de pe acesta și vor fi reconstruite pe lotul IV care rămâne în domeniul public al județului Mureș.
(3) Datele de identificare a bunurilor imobile asupra cărora operează compensarea sunt cuprinse în anexa nr.2.
Art.4. Se instituie o servitute de trecere asupra corpului de proprietate - lot II, în favoarea corpului de proprietate - lot IV, care rămâne în domeniul public al județului și nu are cale proprie de acces.
Art.5. Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke va emite dispoziția de restituire în natură, în condițiile Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor îndreptățite la restituire, Direcției Economice și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș care vor răspunde de punerea sa în executare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Serviciul Juridic și Contencios
Nr.8125/15.06.2009

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001


Prin notificarea formulată la data de 14.11.2001 și înregistrată în dosarul execuțional nr.139/M/2001, petentul Illyeș Ludovic Adalbert Ștefan, domiciliat în municipiul Reghin, str. Rodnei, blc.14, sc.4, ap.51, județul Mureș a solicitat acordarea de măsuri reparatorii, prin echivalent, pentru casa de locuit și teren aferent, înscrise în CF nr.97, nr.top.162,163,164,165, situate în comuna Aluniș, sat Lunca Mureșului, str. Principală nr.49.
Menționăm că petentul, în calitate de moștenitor de gradul II - nepot al fostului proprietar Eltetö Iosif, a solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilul în cauză și în temeiul Legii nr.112/1995. Prin Hotărârea nr.1073/1999, Comisia județeană pentru aplicarea Legii nr.112/1995 i-a respins cererea, pe considerentul că imobilul revendicat a trecut în proprietatea statului în baza Decretului nr.83/1949, privitor la completarea unor dispoziții din Legea nr.187/1945 privind reforma agrară, decret care a avut ca obiect naționalizarea exploatărilor moșierești și doar în subsidiar a clădirilor aparținând acestora. Hotărârea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr.112/1995 a rămas definitivă prin neatacare.
Ulterior decesului petentului - Illyeș Ludovic Adalbert Ștefan, la dosarul notificării formulată în baza Legii nr.10/2001, au fost depuse Certificatul de moștenitor nr.39/2003, precum și Declarația autentificată cu nr.65/2009 a numitei Illyes Elena - soția petentului, care fac dovada calității de moștenitori ai fostului proprietar, gradul III - strănepoți, a persoanelor îndreptățite - Illyes Istvan Ianos și Haszan Catalina Berta,
În fapt, așa cum rezultă din Decizia nr.558/02.10.1956 a Comitetului executiv al fostului Sfat Popular al Regiunii Autonome Maghiare, în baza prevederilor Decretului nr.409/1955, imobilul în cauză a fost transferat din administrarea fostului Sfat Popular al comunei Aluniș, în administrarea fostului Sfat Popular al Raionului Reghin - Secțiunea de Prevederi Sociale, în scopul înființării unui cămin de bătrâni, având și în prezent această destinație.
În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, imobilul în cauză a fost cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aluniș, figurând în anexa nr.12 la HGR nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș.
Cu adresa nr.807/2006 Consiliul Județean Mureș - prin Compartimentul Patrimoniu, a solicitat Consiliului local al comunei Aluniș adoptarea unei hotărâri pentru trecerea imobilului în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Lunca Mureșului, din domeniul public al comunei, în domeniul public al județului, invocând în acest sens prevederile art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în sensul că bunurile în care funcționează instituții publice de interes județean, fac parte din domeniul public al județului.
Astfel, prin HCJM nr.107/2007 acest imobil a fost cuprins în domeniul public al județului Mureș, fiind menținut ca atare prin HCJM nr.34/2008 pentru modificare a anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare.
Întrucât, în imobilul în cauză își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Lunca Mureșului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - instituție subordonată Consiliului Județean Mureș, raportat la prevederile art.21, alin.4 din Legea nr.10/2001, competența de soluționare a notificării revine Consiliului Județean Mureș prin Președinte.
Totodată, modificările aduse Legii nr.10/2001, prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, instituie principiul restituirii în natură în toate situațiile în care este posibil.
Deoarece pe terenul aferent construcțiilor preluate în proprietatea statului, în suprafață totală de 31950 mp, după preluare s-au edificat construcții noi, care conform reglementărilor în materie nu pot face obiectul restituirii în natură, s-a dispus efectuarea unei expertize prin care se stabilește modalitatea de dezmembrare și partajare a imobilului, după cum urmează:
- Lotul I, constând din construcții - corpul A - birouri și sala de mese și teren aferent în suprafață totală de 4853 mp ce fac obiectul restituirii în natură, precum și casa de pompe ce face obiectul compensării parțiale cu acordul persoanelor îndreptățite. Construcțiile ușoare - demontabile, constând din șopron și rezervor de apă, situate în prezent pe acest lot - la numerele 5 și 6 în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, vor fi demontate și refăcute pe amplasamentul lotului IV ;
- Lotul II - drum de acces, în suprafață de 1104 mp ce face obiectul restituirii în natură, asupra căruia propunem instituirea unei servituți de trecere în favoarea Centrului de Îngrijire și Asistență Socială Lunca Mureșului care nu are o cale proprie de acces;
- Lotul III - constând din construcții - corpul B - dormitoare și depozit carburanți ce face obiectul compensării parțiale cu acordul persoanelor îndreptățite și teren în suprafață de 17993 mp ce face obiectul restituirii în natură;
- Lotul IV, constând din construcții - corp A nou ( spălător, cameră, alimente), garaj cu magazie, atelier, morga, corp C - dormitoare, centrală termică, corp D - dormitoare, moara, grajduri, magazii de lemne, coteț pentru porci, castel de apă, rampa auto și teren aferent în suprafață totală de 8000 mp, care nu fac obiectul restituirii;
Cu acordul persoanelor îndreptățite, pentru terenul în suprafață de 8000 mp, aferent construcțiilor edificate pe lotul nr. IV care nu se restituie în natură, propunem ca prin dispoziția de restituire să fie acordate măsuri reparatorii prin echivalent, constând în compensarea parțială cu acele construcții edificate ulterior preluării în proprietatea statului, situate pe lotul I și lotul III ce se restituie persoanei îndreptățite și acordarea de despăgubiri până la compensarea cu valoarea terenului nerestituit în natură.
Având în vedere prevederile art.10, alin.(2), art.11 și 13 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
Pentru toate considerentele arătate și argumentele expuse, prin prisma noilor modificări aduse Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005,
Propunem dezmembrarea imobilului - constând din construcții și teren aferent acestora în suprafață de 23857 mp, în patru loturi, trecerea din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat al acestuia și restituirea în natură în favoarea moștenitorilor fostului proprietar a loturilor I, II și III menționate mai sus, compensarea în parte a terenului ce nu face obiectul restituirii cu acele construcții edificare ulterior preluării în proprietatea statului situate pe lotul I și III care se restituie moștenitorilor fostului proprietar tabular și acordarea de despăgubiri până la compensarea valorii terenului nerestituit în natură aferent lotului IV, conform proiectului de hotărâre anexat pe care îl supunem aprobării.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke
  SECRETAR
Paul Cosma