R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 120
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 12.799 din 18.09.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind investiția "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției " Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș", în valoarea totală de 9.972.483,63 lei inclusiv TVA, din care C+M: 942.340,42 lei, echivalent cu 2.336.680,17 Euro din care C+M: 220.802,39 Euro (curs euro 1 euro = 4,2678 lei, comunicat de BCE la data de 01 septembrie 2009), conform Devizului general cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Spitalului Clinic Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
Implementare Proiecte
Nr.12799/18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Spitalului Clinic Județean Mureș își desfășoară activitatea în mai multe imobile care se află în patrimoniul județului Mureș, dintre care două sunt obiectul prezentului proiect: Ambulatoriul din b-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26 și Ambulatoriul de pe str. Gh. Marinescu nr.1.
Odată cu modernizarea și dotarea Ambulatoriilor, prin asigurarea condițiilor necesare în vederea desfășurarării activităților cu specific medical și dotarea cu aparatură modernă, se asigură o mai bună tratare a pacienților prin metode moderne și prin realizarea unor investigații medicale cu o acuratețe mai mare în comparație cu momentul de față.
Durata estimată de realizare a lucrărilor de modernizare si dotare pentru proiectul "MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ" este de 18 luni.
Pentru îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală se vor efectua lucrări de bază în vederea modernizării și dotării ambulatoriului:

Imobil b-dul. 1 Decembrie 1918 nr.24-26

- construirea unui puț de la lift pe fațada laterala dreapta pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la etajele superioare, conform normelor tehnice în vigoare, pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice;
- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele și sălile de tratament ale ambulatoriului;
- realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la parter și etajul 1 al clădirii.
În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma inițială:
- realizarea unui trotuar perimetral din beton cu dop de bitum la puțul de lift;
- refacerea pardoselilor la noile cabinete și săli de tratamente cu pardoseală din tarkett și alicarea de tarkett pe pereți;
- refacerea pardoselii la grupurile sanitare cu placare cu plăci de gresie fără rosturi.

Imobil str. Gh. Marinescu nr. 1

- reabilitarea termică a soclului clădirii cu termoizolație din polistiren expandat și tencuială decorativă;
- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele și sălile de tratament ale ambulatoriului;
- realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la parterul clădirii.
- realizarea unui nou grup sanitar pentru pacienți femei și bărbați.
Soluția auditului energetic face deja obiectul unei lucrări deja contractate pentru mansardarea clădirii care implică și termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat de 10cm și termoizolarea planșeului peste etajul 3 cu saltele din vată minerală de 15cm.
În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma inițială:
- refacerea pardoselilor la noile cabinete și săli de tratamente cu pardoseală din tarkett și alicarea de tarkett pe pereți;
- refacerea pardoselii la grupurile sanitare cu placare cu plăci de gresie fără rosturi.

Spațiile reabilitate vor fi modernizate prin efectuarea următoarelor lucrări, absolut necesare astfel:

Imobil b-dul. 1 Decembrie 1918 nr.24-26

- placarea pereților grupurilor sanitare existente cu faianță ;
- înlocuirea obiectelor sanitare și conductelor în grupurile sanitare existente;
- modernizarea vestiarelor pentru personal prin inlocuirea pardoselii existente cu pardoseala cu tarkett și aplicarea de tarkett pe pereti precum și înlocuirea obiectelor sanitare și a conductelor;
-modernizarea aparaturii existente și dotarea suplimentară a ambulatoriilor cu aparatura nouă
- amplasarea unor panouri solare pe acoperiș pentru obținerea de energie neconvențională și reducerea costurilor cu utilitățile.

Imobil str. Gh. Marinescu nr. 1

- placarea pereților grupurilor sanitare existente cu faianță ;
- înlocuirea obiectelor sanitare și conductelor în grupurile sanitare
- amplasarea unor panouri solare pe acoperiș pentru obținerea de energie neconvențională și reducerea costurilor cu utilitățile.Toate acestea vor avea ca efect îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală. De asemenea, acesta crea în faza de execuție un număr de 10 locuri de muncă.
Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.
Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 9.972.483,63 lei, din care:
Valoarea totală a investiției, conform studiului de fezabilitate, este 9.972.483,63 lei inclusiv TVA, din care C+M: 942.340,42 lei, echivalent cu 2.336.680 Euro din care C+M: 220.802,39 Euro (curs euro 1 euro = 4,2678 lei, comunicat de BCE la data de 01.09. 2009),
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș".

 

Văzut
p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Szabo Arpad
DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu