R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 31
din 24 martie 2009
privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 3519 din 18.III.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public,
Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007, așa cum a fost modificată de Ordonanța Guvernului nr.9/2008,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (1), lit."a", art.97, alin.(1) și ale art. 115 alin.(1), lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.(1) Se aprobă transformarea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș în funcția publică specifică de manager public.
(2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2008, se modifică corespunzător.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte, Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.3519 din 18.III.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș


În vederea întăririi capacității administrative a administrației publice și a procesului de reformă în general s-a evidențiat necesitatea unui sistem care să atragă și să rețină persoane cu abilități și potențial ridicat, bazat pe merit și performanță.
Pentru atragerea tinerilor profesioniști bine pregătiți s-a creat funcția publică specifică cu statut special, denumită manager public, care beneficiază de un sistem de promovare specială și un nivel de salarizare propriu. Managerii publici au responsabilități ce privesc coordonarea de programe, proiecte și activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică centrală și locală, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului. În cadrul acestui program a fost selectată și pregătită și domnișoara Mureșan Voica Codruța, funcționar public la Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Statutul funcționarului public denumit manager public, regulile specifice privind recrutarea, selecția, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea și promovarea managerilor publici sunt reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92 din 24 iunie 2008.
În actualul stat de funcții, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2008 există funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad asistent. Pentru această funcție, sub numărul 1884461/12.03.2009 Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat aviz favorabil în vederea transformării acesteia în "manager public".
Având în vedere cele de mai sus se propune aprobarea proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
  ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena