R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 99
din 27 august 2009
privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Cîmpie, din proprietatea publică a județului Mureș, în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Cîmpie

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.11346/19.VIII.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. nr.22 din " Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție", aprobat prin HCJ nr.30/25.03.2004,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Cîmpie, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Cîmpie și în administrarea Consiliului Local Ceuașu de Cîmpie.
(2) Datele de identificare a sistemului menționat la alin.(1), se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea - preluarea sistemului transmis potrivit prevederilor art.1 se face prin Proces-verbal încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții și Primarului comunei Ceuașu de Cîmpie, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.11346/19.VIII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Cîmpie, din proprietatea publică a județului Mureș, în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Cîmpie

În baza HGR 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, acestea au fost cuprinse în domeniul public al județului.
Astfel, prin HCJ nr. 39/29.04.2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, au fost înscrise în domeniul public al județului Mureș , mai multe sisteme de alimentare cu apă , printre care și sistemul aferent localității Săbed, Comuna Ceuașu de Cîmpie.
Deoarece în cursul lunii mai 2009 a avut loc recepția finală a obiectivului menționat mai sus, în conformitate cu prevederile art.22 din "Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza HGR nr.687/1997 în perioada de garanție", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 25 martie 2004, " după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, în spiritul autonomiei locale și în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ (comună) se vor transfera în proprietatea publică a acestora."
Având în vedere că toate instalațiile tehnologice aferente sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed deservesc un singur teritoriu administrativ, cel al comunei Ceuașu de Cîmpie, se propune transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed cu toate componentele sale, din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în domeniul public al comunei Ceuașu de Cîmpie și în administrarea Consiliului Local.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif