R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 172
din 17 decembrie 2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ioan Pop

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.17103/11.XII.2009 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, precum și demisia domnului Ioan Pop înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.16760/7 .12. 2009,
Având în vedere prevederile:
- art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
- art.16 alin.(2) lit.a), din Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Ia act de demisia domnului Ioan Pop din funcția de consilier județean, constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Ioan Pop și Partidului Social Democrat prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.17103/11.XII.2009
Dosar IVC/1

REFERAT
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului Ioan Pop

Domnul Ioan Pop a înregistrat sub numărul 16760/7.12.2009 la Consiliului Județean Mureș demisia sa din funcția de consilier județean.
Potrivit prevederilor art.9 alin.(2) lit.a), alin.(3) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și a art.16 alin.(2) lit. a, din Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș, calitatea de consilier județean încetează înainte de termen ca urmare a demisiei, Consiliul județean trebuind să ia act de demisie și să declare locul vacant la propunerea președintelui Consiliului județean.
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke