R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 104
din 27 august 2009
privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.11405/20.VIII.2009 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și ale cap. V, art.18 din statutul societății,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.a) și art.97alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

hotărăște:

Art.1 Mandatul Consiliului de Administrație al SC " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA, modificat prin HCJ nr.50/2004, încetează prin ajungere la termen.
Art.2 Până la numirea unui lichidator, se numește un nou Consiliu de Administrație la SC " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA, având componența din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre modifică Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr.37/1998, privind înființarea SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA cu modificările ulterioare, și va sta la baza înregistrării la Registrul Comerțului.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, SC "SURM" SA și persoanelor nominalizate în anexă, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.11405/20.VIII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA


Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/8 februarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor, societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o altă autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, impune ca administrarea respectivelor societăți să fie executată de un consiliul de administrație, numit potrivit dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
Potrivit prevederilor Cap. V, art. 18 din Statutul societății, aceasta este administrată de către un Consiliu de administrație compus din 3 membrii, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.
Actuala componență a Consiliului de Administrație la SC "SURM" SA, societate cu acționar unic Consiliul Județean Mureș, a fost stabilită prin HCJ nr.68/2003, modificată prin HCJ nr.50/2004 și este formată din următorii membri: Blaj Virgil, director la SC "SURM" SA - președinte, David Csaba - membru și Virág Györy - membru.
Prin HCJM nr. 60/2009, Consiliul Județean Mureș, unicul acționar al acestei societăți a aprobat dizolvarea societății și deschiderea procedurii de lichidare.
Până la numirea lichidatorului, întrucât perioada mandatului pentru membrii actualului Consiliu de Administrație a expirat, iar pe de altă parte prin adresele înregistrate la Consiliul Județean sub nr. 208/09.01.2008, respectiv, nr. 11056/12.08.2009, atât domnul Virág Györy cât și domnul David Csaba și-au depus demisiile, se propune numirea unui nou Consiliu de Administrație, format din 3 membri, a cărui componență este prezentată în Anexa la hotărâre.
În baza considerentelor expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád