R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 118
din 24 septembrie 2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 12745 din 18.09.2009 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.2 - "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice",
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 6 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 142 din 20.10.2008 privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect se modifică după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul "Parc auto pentru sporturi cu motor""
2. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 2. Se aprobă cofinanțarea Consiliul Județean Mureș pentru proiectul "Parc auto pentru sporturi cu motor" cu suma de 20.975.632,5 lei, reprezentând 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
3. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului."
4. Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 4. Se aprobă contribuția pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, cu recuperarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat."
5. Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Consiliul Județean Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management."
Art. II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 12745 din 18.09.2009
Dosar I.A./2.

Expunere de motive
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142 din 20 octombrie 2008


În baza H.G. Nr. 1184 din 6 septembrie 2006 a fost aprobată transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a terenului în suprafață de 345.912 mp, situat pe teritoriul orașului Ungheni și a comunei Sânpaul.

În vederea valorificării terenului obținut, a fost realizat un Studiu de fezabilitate pentru construirea unui complex de agrement și sport, intitulat "Parc auto pentru sporturi cu motor". În baza Studiului de fezabilitate astfel realizat a fost pregătită o Cerere de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Cererea de finanțare a trecut de toate fazele de verificare, proiectul fiind declarat eligibil, următorul pas fiind depunerea Proiectului tehnic. Urmare realizării Proiectului tehnic, au rezultat o creștere a valorii totale a investiției cu 790.778,4 lei față de valoarea estimată în Studiul de fezabilitate, ceea ce conduce la creșterea contribuției proprii a Consiliului Județean Mureș cu suma de 304.107,5 lei.

Valoarea proiectului rezultată în urma realizării Proiectului tehnic este de 55.883.136 lei, defalcată după cum urmează:
- contribuția Consiliului județean la realizarea proiectului este de 26.070.362,5 lei;
- asistență financiară nerambursabilă POR - 20.975.632,5 lei;
- TVA: 8.837.141 lei.

Proiectul se află în faza precontractuală, pentru obținerea finanțării fiind necesară aprobarea noilor valori prin hotărâre de Consiliu Județean.

Ca urmare, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.142/2008 privind proiectul "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect.

 

VĂZUT
p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Suciu Călin