ROMÂNIA                                                              

                   JUDEȚUL MUREȘ

                 CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

                                                     HOTĂRÂREA  NR. 58

     din 28 mai 2009

 

privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile proprietatea publică

a județului Mureș situate în  Sînpaul

 

 

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Având în vedere Expunerea de motive nr. 7144/25 mai 2009 a Direcției Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,

         În conformitate cu  prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” și art. 97 alin. (1)  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

 Art.1. Parcela 1 din imobilul înscris în  CF Sînpaul nr. 50056, nr. cad. 778, cu suprafața de 16.600 mp,  se împarte în 2 parcele după cum urmează: parcela 1a cu suprafața de 11.159 mp  și parcela 1 b cu suprafața de 5.441 mp, conform documentației anexate.

         Art.2. Se aprobă alipirea parcelei 1 b în suprafață de 5.441 mp provenită din împărțirea parcelei 1, conform art.1 din prezenta, cu  parcela 2 din imobilul înscris în CF Sînpaul nr. 50057, nr. cad. 777, în suprafață de 157.100 mp și  cu parcela 3 din imobilul înscris în CF nr. 50055, nr. cad. 776, în suprafață de 154.300 mp, conform documentației anexate.

         Art.3. Se aprobă delegarea d-nei Preotu Mariana - expert în probleme de urbanism din cadrul UIP pentru proiectul „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” pentru semnarea actelor de dezmembrare, respectiv unificare, în fața notarului public.

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Unității de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”  din cadrul  Direcției Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Economice, care vor răspunde de îndeplinirea ei și se va depune la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

                                      

 

               PreședintE                                                        Contrasemnează

                                                                                               Secretar

           Lokodi Edita Emőke                                            

                                                                                        Aurelian Paul Cosma

                                                                              

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Direcția Dezvoltarea Regională

 și Implementare Proiecte

Nr. 7144/25.05.2009

        Dosar : ________

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile proprietatea publică a județului Mureș situate în  Sînpaul

 

 

Pentru realizarea investițiilor Depozit de deșeuri clasa „b”  și Instalație  de Tratare Mecano-Biologică propuse prin proiectul „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, există în proprietatea publică a județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș,   terenul în suprafață de 328.000 mp, compus din 3 parcele, situate pe raza administrativă a comunei  Sînpaul.

In acest scop a fost emis de către Consiliului Județean Mureș, Certificatul de Urbanism  nr. 279/14.08.2008 pentru realizarea „Depozit de deșeuri clasa „b” și Instalație de Tratare Mecano-Biologică în comuna Sînpaul prin proiectul Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”. Conform prevederilor din Certificatul de Urbanism  s-a întocmit și aprobat PUZ-ul prin care, regimul economic  al unei părți din terenul mai sus menționat în suprafață de 316.841 mp.  a fost schimbat din teren arabil extravilan  în teren pentru construirea unui Depozit de deșeuri clasa „b” și Instalație de Tratare Mecano-Biologică la Sînpaul.

Cele 3 parcele de teren în suprafață totală de 328.000 mp. au fost înscrise în CF în baza unei documentații cadastrale de evidențiere, întocmită în acest scop, după cum urmează :

-  parcela 1 în suprafața de 16.600 mp, imobil înscris  în CF nr. 50056,  sub nr. cad. 778;

-  parcela 2 în  suprafața de 157.100 mp, imobil înscris  în CF nr. 50057, sub nr. cad. 777;

-  parcela 3 în suprafață de 154.300 mp, imobil înscris  în CF nr. 50055, sub nr. cad . 776;

Deoarece în urma realizării proiectului tehnic de execuție a obiectivelor Depozit de deșeuri clasa „b” și Instalație de Tratare Mecano-Biologică a rezultat faptul că acestea vor fi amplasate pe cele trei parcele existente, în vederea obținerii Autorizației de Construire, aceste parcele trebuie unificate într-un singur corp de proprietate. Acest fapt presupune dezlipirea unei porțiuni de teren în suprafață de 5.441 mp (1 b)  din parcela 1 imobil înscris

 în CF nr. 50056, nr. cad. 778 în suprafață de 16.600 mp și alipirea ei la parcela 2 din imobilul înscris în CF Sînpaul nr. 50057, nr. cad. 777 în suprafață de 157.100 mp și parcela 3 din imobilul   înscris  în C F Sînpaul  nr. 50055, nr. cad. 776 în suprafață de 154.300 mp rezultând astfel, un singur corp de proprietate în suprafață totală de 316.841 mp.

Față de considerentele mai sus arătate propunem aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile  proprietatea publică a județului Mureș situate în  Sînpaul precum și delegarea dnei.  Preotu Mariana -  expert în probleme de urbanism din cadrul UIP pentru proiectul „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” pentru semnarea actelor de dezmembrare respectiv unificare în fața notarului public, conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                    DIRECTOR,

Lokodi Edita Emoke                                                               Valer Bățagă

 

 

Întocmit: ing.Preotu Mariana membru  UIP-SIGD Mureș

Șef serviciu