R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 147
din 29 octombrie 2009
pentru eliberarea unui acord de vecinătate solicitat de SC MULTINVEST SRL în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.14478/22.10.2009 a Arhitectului Șef, la proiectul de hotărâre pentru eliberarea unui acord de vecinătate solicitat de SC MULTINVEST SRL în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și adresa SC MULTINVEST SRL nr. 13316/01.10.2009,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se încuviințează desființarea construcțiilor existente și construirea de către SC MULTINVEST SRL a clădirii pentru birouri cu regim de înălțime P+2E pe terenul identificat prin extrasul CF nr. 92521/ Tg - Mureș, str. Aurel Filimon nr.19 pe limita de proprietate, pe o lungime de 12 m, cu viitorul sediu al Teatrului pentru copii și tineret Ariel din strada Poligrafiei nr.4, proprietate a județului Mureș și acordul pentru accesul pietonal către incinta noii clădiri a Teatrului, detaliile programului de acces și facilitățile reciproce acordate urmând a fi stabilite de comun acord la momentul începerii lucrărilor .
(2) Prezentul acord de vecinătate nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor de desființare a construcțiilor existente și de construire a clădirii pentru birouri, beneficiarul lucrărilor fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare potrivit legii.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică SC MULTINVEST SRL.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 14478 /22.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre pentru eliberarea unui acord de vecinătate solicitat de SC MULTINVEST SRL în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prin adresa SC MULTINVEST SRL nr.603/30.09.2009 înregistrată la noi cu 13316/01.10.2009 s-a solicitat acordul de vecinătate în vederea obținerii autorizației pentru desființare construcții existente și construire clădire birouri și acordul pentru accesul pietonal către incinta noii clădiri a Teatrului pentru copii și tineret Ariel.
Prin certificatul de urbanism nr.776/14.04.2008 eliberat de Primăria Municipiului Tg-Mureș s-a solicitat acordul vecinilor necesar pentru obținerea autorizației pentru desființare construcții existente și construire clădire birouri pe terenul situat în str. Aurel Filimon nr.19, identificat prin CF nr. 92521/Tg-Mureș. În certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului Tg-Mureș este specificat la regimul economic zona centrală - CP1b conform Planului de Urbanism General în care este amplasat imobilul proprietate a SC MULTINVEST SRL, activitățile admise și adecvate zonei centrale și protejate, retragerile față de limitele de proprietate, înălțimea maximă admisă, procentul maxim de ocupare al terenului, POT=50%, coeficientul maxim de utilizare al terenului, CUT=1,5 iar la regimul tehnic se solicită, pentru derogare de la prevederile cuprinse în Regulament Local de Urbanism, întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal.
Menționăm că Planul Urbanistic Zonal - zonă centrală clădire de birouri - proiect nr.230/200 - beneficiar SC MULTINVEST SRL a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 138/25.09.2008, pentru care s-a emis avizul unic nr.83/25.09.2008.
Conform proiectului, investitorul dorește desființarea construcțiilor din cărămidă existente și construirea unei clădiri cu regim de înălțime P+2E, cu latura de sud-est situată, pe o lungime de 12 m, pe limita de proprietate a imobilului din str. Poligrafiei nr.4, proprietate a Județului Mureș. Clădirea propusă va conține elemente comune cu arhitectura și volumetria clădirilor din vecinătate. Prin regimul de înălțime P+2E al clădirii proiectate nu se vor aduce prejudicii și nici nu va fi afectată exploatarea normală a viitorului sediu al Teatrului Ariel.
Accesul pietonal către incinta noii clădiri a Teatrului pentru copii și tineret Ariel din str. Poligrafiei nr.4 este necesar atât pentru a asigura accesul din strada Poligrafiei la clădirile cu birouri cât și pentru a face legătura între str. Poligrafiei și str. Aurel Filimon.

Prin adresa Teatrului pentru copii și tineret Ariel înregistrată la Consiliului Județean Mureș cu nr.14280/20.10.2009 este exprimat acordul pentru accesul pietonal către incinta noii clădiri a Teatrului cu mențiunea că detaliile programului de acces și facilitățile reciproce acordate vor fi stabilite de comun acord la momentul începerii lucrărilor.
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și adresa SC MULTINVEST SRL nr. 13316/01.10.2009 propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru eliberarea acordului de vecinătate.

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
 

ARHITECT ȘEF
arh. Csortan Ilona