R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 177
din 17 decembrie 2009
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Direcția Județeană de Pază pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17114/11.XII.2009 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), litera c) și ale art.19 alin.(1) litera b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și cu respectarea clasificației economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/16.12.2005,
În temeiul art.91 alin.(1) litera d) și a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2010, la Direcția Județeană de Pază Mureș, conform Anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și Direcției Județene de Pază Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17114/11.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Direcția Județeană de Pază Mureș, instituție publică subordonată Consiliului Județean , funcționează pe principiul autofinanțării, veniturile fiind realizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice se aprobă de autoritatea în subordinea căreia, instituția funcționează.
Prin adresa nr. 2622/2009, instituția a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, conform proiectului de buget întocmit și prezentat în anexele1-5 la proiectul de hotărâre alăturat.

Programarea Veniturilor pe anul 2010
Instituția propune o creștere a veniturilor cu 36,5% față de anul precedent (de la 4.836.000 lei la 6.600.000 lei), ca urmare a creșterii numărului de contracte încheiate cu beneficiarii, în condițiile menținerii nivelului tarifului pe agent de pază la nivelul anului precedent, adică 1447,36 lei/agent pază/lună.
Ca urmare a creșterii numărului de contracte , numărul agenților de pază se estimează a crește de la 320 la sfârșitul anului 2009 la 380 în cursul anului 2010.
Principalii beneficiari ai Direcției Județene de Pază Mureș sunt obiectivele de interes public sau strategic, cum ar fi: instituții de interes județean (Consiliul Județean Mureș, Serviciul de Apărare Civilă, R.A." Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș", Centrul Militar Județean, Biblioteca Teleki), instituții deconcentrate ale ministerelor (Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, Trezoreria, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Casa de Pensii, Centrul de Sănătate Publică); companii de interes național (Transgaz Mediaș), societăți comerciale (Comodex, Gegeon Richter, Cariera de Piatră Sovata), Primării și Consilii locale, alte obiective din județ.
În structura veniturilor, ponderea o reprezintă veniturile din prestări servicii , în sumă de 6.395.000 lei, ceea ce semnifică 96,9 %, diferența de 3,1%, adică suma de 205.000 lei, fiind venituri din dispecerat.
Veniturile programate pe anul 2010 asigură:
     - venitul minim pe economie;
     - acordarea tuturor drepturilor legale stabilite prin contractul colectiv de muncă;
     - programul de echipare al agenților de pază conform drepturilor stabilite prin HGR nr.694/1996;
     - acoperirea cheltuielilor materiale și de întreținere.

Repartizarea cheltuielilor pe anul 2010
Funcționând ca instituție publică nonprofit, nivelul cheltuielilor a fost planificat la nivelul veniturilor de realizat, în valoare de 6.600.000 lei.
Datorită specificului instituției (prestări servicii), cheltuielile de personal dețin ponderea determinantă în costuri, fiind în procent de 93,3% din totalul cheltuielilor, cheltuielile materiale reprezentând circa 6%, iar cheltuielile cu investițiile 0,6%.
În realizarea prevederilor bugetare și buna funcționare a instituției pe anul 2010, determinantă va fi încasarea ritmică a veniturilor facturate conform contractelor, calitatea serviciilor oferite, atragerea de noi beneficiari, luarea tuturor măsurilor de recuperare a sumelor restante datorate de clienții a căror contracte au fost reziliate și evitarea producerii de pagube în răspunderea contractuală.
Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif