R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 116
din 24 septembrie 2009
privind încuviințarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul 12804/18.09.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind încuviințarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, Hotărârea Consiliului local Crăiești nr.41 din data de 5 septembrie 2009 privind aderarea comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), art. 97 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se încuviințează aderarea comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Statutul Asociației.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ
- Consiliului local Crăiești.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.12804 /18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

În data de 7 aprilie 2008 s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ ( Asociație), membri fondatori fiind următorele unități administrativ-teritoriale:
Județul Mureș
Municipiile: Târnăveni, Sighișoara
Orașele: Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure
Comunele: Acățari, Aluniș, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Cîmpie, Șincai
Orașul Cristuru Secuiesc - județul Harghita

Ulterior constituirii, alte 11 unități administrativ-teritoriale au aderat la Asociație, acestea fiind: municipiul Reghin și Tîrgu Mureș, orașul Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Brîncovenești, Gănești, Hodac, Ibănești, Sînpaul și Zau de Câmpie din județul Mureș, respectiv comuna Porumbeni din județul Harghita.

În data de 5 septembrie 2009, Consiliul local al comunei Crăiești a adoptat Hotărârea nr. 41, prin care aprobă aderarea comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Avand în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

VĂZUT
p.PREȘEDINTE,
Szabo Árpád
VICEPREȘEDINTE

  Director executiv,
Valer Bățaga