R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 163
din 26 noiembrie 2009
privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 15776 din 18.11.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 133/2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș, aprobarea componenței acesteia și a Regulamentului de organizare și funcționare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Prin derogare de la dispozițiile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 133/2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș, aprobarea componenței acesteia și a Regulamentului de organizare și funcționare, cuantumul lunar brut al indemnizațiilor de ședință pentru fiecare membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș nu poate depăși, în perioada 12 noiembrie 2009 - 31 decembrie 2010, 1% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean. Aceasta se acordă proporțional cu numărul de ședințe la care fiecare din membri au participat în luna respectivă.
Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.15776/18.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș


Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 26/2003, conform prevederilor O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a fost înființată și stabilită componența Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, comisia funcționând în subordinea Consiliului județean.
În conformitate cu prevederile art. 13 din O.G. nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 133/2005 s-a înființat Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș, stabilindu-se totodată și indemnizația de ședință a membrilor acesteia, cu excepția președintelui, în cuantum de 20% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Mureș.
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional stipulează la art. 15 că, de la data intrării în vigoare a legii, adică de la 12 noiembrie 2009 și până la data de 31 decembrie 2010, cuantumul lunar brut al indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, cu excepția președintelui, nu poate depăși 1% din indemnizația Președintelui Consiliului județean. Indemnizația se acordă proporțional cu numărul ședințelor la care fiecare membru a participat în luna respectivă.
Față de cele prezentate, propunem Consiliului Județean Mureș adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma