R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 35
din 24 martie 2009
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1877/12.II.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările și completările ulterioare,
Având în vedere propunerile făcute de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu adresele nr.83/02.02.2009 și nr.385/05.02.2009, cu privire la nivelele orientative, care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole de către Consiliul Județean Mureș
În temeiul art.91 aliniat (1), lit."f" și a art.97 aliniat (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

hotărăște:

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită, potrivit legii, în natură, valabile pentru anul 2008 potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al județului Mureș și se va transmite Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Mureș - Activitatea de Metodologie și Administrare a Veniturilor Statului.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 1877/ 12.II.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Prin adresa nr.2421/460 din 22.01.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș - Activitatea de Metodologie și Administrare a Veniturilor Statului, Biroul Metodologie și Administrare a Veniturilor Statului ne solicită date privind veniturile care le realizează unele persoane fizice în baza unui contract de arendare la care chiria este exprimată în natură.
În baza nivelelor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole primite de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale conform adreselor nr.83/02.02.2009 și nr.385/05.02.2009, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád