R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 46
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.5228/23.IV.2009 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera "a" și art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, de la nr.2 la nr.15.
Art.3. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma