ROMÂNIA                                                    

                            JUDEȚUL MUREȘ                                                           

                      CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                        

 

 

              HOTĂRÂREA  NR. 61

                     din 28 mai 2009

 

privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul

comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș,

în proprietatea publică a comunei Gurghiu

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

          Văzând Expunerea de motive nr.6937/20.05.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,

          Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. nr.22 din „ Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție”, aprobat prin HCJ nr.30/25.03.2004,

         În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

           Art.1.(1) Se aprobă transmiterea imobilului - „sistem de alimentare cu apă a localității Gurghiu”, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în proprietatea publică a comunei Gurghiu și în administrarea Consiliului Local  Gurghiu.

             (2) Datele de identificare a imobilului menționat la alin.(1) se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2. Predarea - preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor  art.1 se face prin proces-verbal încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții și Primarului comunei Gurghiu,  care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

      PREȘEDINTE                                        Contrasemnează

                                                                                        SECRETAR

 Lokodi Edita Emőke                                                 

                                                                     Aurelian  Paul Cosma      

    

 

 

                  

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică

Nr.6937/20.05.2009

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș, în proprietatea publică a comunei Gurghiu

 

          În baza HGR 687/1997  privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate  sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile  Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002,  în perioada de garanție de 2 ani, acestea au fost cuprinse   în domeniul public al județului.

Astfel, prin HCJ nr. 39/29.04.2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, au fost înscrise în domeniul public al județului Mureș , mai multe sisteme de alimentare cu apă , printre care și sistemul aferent localității Gurghiu.

Deoarece în cursul lunii martie 2009 a avut loc recepția finală a obiectivului menționat mai sus, în conformitate cu prevederile art.22 din „Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza HGR nr.687/1997 în perioada de garanție”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 25 martie 2004, „ după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, în spiritul autonomiei locale și în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ(comună) se vor transfera în proprietatea publică a acestora.”

Având în vedere că toate instalațiile tehnologice aferente sistemului de alimentare cu apă a localității Gurghiu deservesc un singur  teritoriu administrativ, comuna Gurghiu, se propune transmiterea imobilului-„ sistem de alimentare cu apă a localității Gurghiu” cu toate componentele sale, din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în domeniul public al comunei Gurghiu și în administrarea Consiliului Local.

          

            Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

     

VICEPREȘEDINTE                                               DIRECTOR

    Szabo Árpád                                                  Bartha Iosif

 

      

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu


 

                 


                                                                                                                                                                                                                                                ANEXA la HCJ nr. 61/2009

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului –„ Sistem de alimentare cu apă a localității Gurghiu”,

care se transmite din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș,

în domeniul public al comunei Gurghiu și în administrarea Consiliului Local Gurghiu

 

Nr.

crt.în

Inventarul bunurilor din domeniul public al jud. Mureș

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Valoare de inventar

(lei)

Persoana

Juridică

de la care se transmite

Persoana

Juridică

la care se

 transmite

 

483

 

1.8

 

Sistem de alimentare cu apă a localității Gurghiu

 Sistem situat în loc.Gurghiu (com.Gurghiu), compus din

- conducte P.E.I.D. , De 160 mm = 8616 ml; conducte P.E.I.D. , De 110 mm = 1355 ml;

conductă P.E.I.D. , De 125 mm = 145,1 ml; conductă P.E.I.D. , De 180 mm = 1443 ml; ; conductă P.E.I.D. , De 63 mm = 4248,5ml;

conductă P.E.I.D. , De 90 mm = 825,4ml; 1 rezervor 450 mc, 1 rezervor 15 mc; stație de clorare , stație de pompare cu 2 pompe Q=25,16 m/h; H=97m;

2 cămine apometru Dn 65 mm, cămin vană reducere presiune Dn 50, cămin vană protecție șoc hidraulic Dn 110 și cișmele publice

2.664.541,30*

 

 

Județul Mureș-

Consiliul Județean

Comuna Gurghiu -Consiliul Local

                * Valoarea de inventar este calculată conform situațiilor finale de plată