Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 8 ianuarie 2021
pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCJM nr. 158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 2
din 15 ianuarie 2021
pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației "Zona Metropolitană Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 3
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
Hotărârea nr. 4
din 28 ianuarie 2021
pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea în suprafață de 26 mp., cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2  
Hotărârea nr. 5
din 28 ianuarie 2021
privind acordul pentru evidențierea în cartea funciară de către Orașul Sovata a piciorului de pod situat pe DJ 153 Reghin – Eremitu - Sovata anexa
Hotărârea nr. 6
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu Pod Solovăstru DJ154E
Pod Gurghiu DJ154E
Hotărârea nr. 7
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul anexa
Hotărârea nr. 8
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin anexa
Hotărârea nr. 9
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 983/16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri anexa
Hotărârea nr. 10
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 833/27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu anexa
Hotărârea nr. 11
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 2MB)
Hotărârea nr. 12
din 28 ianuarie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 13
din 28 ianuarie 2021
privind asigurarea reprezentării Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru anexa
Hotărârea nr. 14
din 28 ianuarie 2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost anexa
Hotărârea nr. 15
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 16
din 28 ianuarie 2021
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții publice subordonate  
Hotărârea nr. 17
din 28 ianuarie 2021
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat în judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2021 - 2022 anexa
Hotărârea nr. 18
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara anexa
Hotărârea nr. 19
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului "Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș", cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  
Hotărârea nr. 20
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Reabilitare DJ153A - DJ153 traseu Ernei – Eremitu - Sovata" documentația
tehnico–economică
(arhivă .zip,
aprox. 325MB)


anexa

deviz general
Hotărârea nr. 21
din 25 februarie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 22
din 25 februarie 2021
privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 23
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş anexa 7
Hotărârea nr. 24
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 25
din 25 februarie 2021
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 26
din 25 februarie 2021
privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa
Hotărârea nr. 27
din 25 februarie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.6/28.01.2021 privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 25 februarie 2021
pentru darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul care aparține domeniului public județean, situat în municipiul Târgu Mureș, str. Călărașilor nr.26-28 anexa
Hotărârea nr. 29
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu completările ulterioare  
Hotărârea nr. 30
din 25 februarie 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. anexa
Hotărârea nr. 31
din 25 februarie 2021
privind iniţierea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv - membru al comitetului de audit, vacant în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" anexa
Hotărârea nr. 32
din 25 februarie 2021
pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș  
Hotărârea nr. 33
din 25 februarie 2021
privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş  
Hotărârea nr. 34
din 25 februarie 2021
privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația "Zona Metropolitană Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 35
din 25 februarie 2021
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei "Zona Metropolitană Târgu Mureş" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 36
din 10 martie 2021
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI" deviz general
Hotărârea nr. 37
din 10 martie 2021
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare DJ153A - DJ153 traseu Ernei – Eremitu - Sovata" anexa
deviz general
DALI
Hotărârea nr. 38
din 25 martie 2021
privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie - iunie a anului şcolar 2020 - 2021, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2022, 2023 şi 2024 anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 39
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Club "ȘI NOI PUTEM REUȘI" și Sindicatul "Pro Educația" al salariaților din Universitatea "Petru Maior", din cadrul UMFST "George Emil Palade", pentru implementarea Proiectului "EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice" anexa
Hotărârea nr. 40
din 25 martie 2021
privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 41
din 25 martie 2021
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 42
din 25 martie 2021
privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de Jos, strada Băilor nr.158 care face parte din domeniul public al Judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 43
din 25 martie 2021
privind modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul anexele 1 şi 2
anexa 3
Hotărârea nr. 44
din 25 martie 2021
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia - Club Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 45
din 25 martie 2021
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție în Județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 46
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundația Comunitară Mureș pentru implementarea Proiectului "EDUSIG – Educație pentru siguranță" anexa
Hotărârea nr. 47
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundația Pro Economica pentru implementarea Proiectului "Creșterea eficienței dialogului civic în vederea dezvoltării durabile a județului Mureș" anexa
Hotărârea nr. 48
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociația Divers pentru implementarea Proiectului "Împreună pentru Comunitate" anexa
Hotărârea nr. 49
din 25 martie 2021
privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 50
din 25 martie 2021
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 51
din 25 martie 2021
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 52
din 25 martie 2021
privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara (CIA Sighișoara) anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 53
din 25 martie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 54
din 25 martie 2021
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)" anexa
deviz general
documentaţie SF
Hotărârea nr. 55
din 25 martie 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 2MB)

anexa 2
Hotărârea nr. 56
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului general al județului Mureş pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
Hotărârea nr. 57
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 58
din 22 aprilie 2021
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2021 raport
anexa
Hotărârea nr. 59
din 22 aprilie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 199/22.12.2020 privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus "Covid 19" anexa
Hotărârea nr. 60
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2021 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
Hotărârea nr. 61
din 22 aprilie 2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor bunuri mobile, în vederea casării anexa
Hotărârea nr. 62
din 22 aprilie 2021
privind acordul pentru inițierea și derularea demersurilor necesare în scopul realizării proiectului "Centru Chirurgical Cardiovascular"  
Hotărârea nr. 63
din 22 aprilie 2021
privind închirierea unei suprafețe de 21.000 mp, teren proprietate publică a Județului Mureș, aflat în administrarea R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa
Hotărârea nr. 64
din 22 aprilie 2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., referitor la aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație anexa
Hotărârea nr. 65
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Start spre performanță" şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 66
din 22 aprilie 2021
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș anexa
Hotărârea nr. 67
din 22 aprilie 2021
privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 anexa
Hotărârea nr. 68
din 22 aprilie 2021
privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş  
Hotărârea nr. 69
din 22 aprilie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului anexa
Hotărârea nr. 70
din 22 aprilie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO  
Hotărârea nr. 71
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECOLECT MUREŞ" anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 72
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2020 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia anexa
Hotărârea nr. 73
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești - Băgaciu – limită județ Sibiu" - faza DALI anexa

deviz general

DALI (arhivă .zip,
aprox. 99MB)
Hotărârea nr. 74
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Creare de case de tip familial pentru copii cu dizabilități din județul Mureș, la Sighișoara" anexa

deviz general

documentație
(arhivă .zip,
aprox. 87MB)
Hotărârea nr. 75
din 22 aprilie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai investiţiei "Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș" anexa

deviz general

DALI (arhivă .zip,
aprox. 66MB)
Hotărârea nr. 76
din 27 mai 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 8
Hotărârea nr. 77
din 27 mai 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activității neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 78
din 27 mai 2021
privind trecerea din domeniul public al Județului Mureș în domeniul public al Comunei Ideciu de Jos a unor suprafețe de teren anexa
Hotărârea nr. 79
din 27 mai 2021
privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu Mureș, strada Plutelor nr.1, care face parte din domeniul public al Județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 80
din 27 mai 2021
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 81
din 27 mai 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 82
din 27 mai 2021
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2 anexa
Hotărârea nr. 83
din 27 mai 2021
privind darea în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public județean anexa
Hotărârea nr. 84
din 27 mai 2021
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-15
Hotărârea nr. 85
din 27 mai 2021
privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., la 31.12.2020 anexa
Hotărârea nr. 86
din 27 mai 2021
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 87
din 27 mai 2021
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" la data de 31.12.2020 anexa
Hotărârea nr. 88
din 27 mai 2021
privind aprobarea finanțării cheltuielilor de natură neeconomică și a metodologiei pentru calculul compensației cheltuielilor neeconomice la R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 89
din 27 mai 2021
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 90
din 27 mai 2021
privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  
Hotărârea nr. 91
din 27 mai 2021
privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 anexa
Hotărârea nr. 92
din 27 mai 2021
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 93
din 27 mai 2021
privind aprobarea Programului acţiunilor economico - sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 94
din 27 mai 2021
privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean Mureș în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților - organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  
Hotărârea nr. 95
din 27 mai 2021
privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2021  
Hotărârea nr. 96
din 27 mai 2021
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud.Mureș" - faza DALI anexa

deviz general

DALI (arhivă .zip,
aprox. 162MB)
Hotărârea nr. 97
din 24 iunie 2021
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” anexa
Hotărârea nr. 98
din 24 iunie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8
anexa 10a
anexa 11a
Hotărârea nr. 99
din 24 iunie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare anexa 1
Hotărârea nr. 100
din 24 iunie 2021
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 101
din 24 iunie 2021
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018 anexa
Hotărârea nr. 102
din 24 iunie 2021
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - județul Mureș" anexa
Hotărârea nr. 103
din 24 iunie 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene  
Hotărârea nr. 104
din 24 iunie 2021
privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa
Hotărârea nr. 105
din 24 iunie 2021
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Clinic Județean Mureș, pentru perioada 2020-2024 anexa
Hotărârea nr. 106
din 24 iunie 2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 107
din 24 iunie 2021
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni pentru perioada 2019-2023 anexa
anexa A
anexa B
anexa C
anexa D
Hotărârea nr. 108
din 24 iunie 2021
privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a Orașului Sângeorgiu de Pădure și a Comunelor Suplac și Valea Largă  
Hotărârea nr. 109
din 24 iunie 2021
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2020-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.89/2020  
Hotărârea nr. 110
din 24 iunie 2021
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – Adămuș – int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107" anexa

deviz general
(soluția A)


DALI (arhivă .zip,
aprox. 320MB)
Hotărârea nr. 111
din 7 iulie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" anexa
Hotărârea nr. 112
din 7 iulie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 113
din 29 iulie 2021
pentru înlocuirea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 114
din 29 iulie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8c
anexa 10b
anexa 11b
Hotărârea nr. 115
din 29 iulie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2021, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 116
din 29 iulie 2021
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2021 raport
anexa
Hotărârea nr. 117
din 29 iulie 2021
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
Hotărârea nr. 118
din 29 iulie 2021
privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus "COVID-19" anexa
Hotărârea nr. 119
din 29 iulie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
Hotărârea nr. 120
din 29 iulie 2021
privind acordul pentru realizarea lucrării "Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai" de către Biblioteca Județeană Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 55MB)
Hotărârea nr. 121
din 29 iulie 2021
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 140/27 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului "Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19" anexa
Hotărârea nr. 122
din 29 iulie 2021
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea Aeroportului "Transilvania" Târgu Mureș, cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport"  
Hotărârea nr. 123
din 29 iulie 2021
privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei "Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei", promovată de Asociația Mioritics anexa
Hotărârea nr. 124
din 29 iulie 2021
privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș" şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 125
din 29 iulie 2021
privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 126
din 29 iulie 2021
pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit prin convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv  
Hotărârea nr. 127
din 29 iulie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" anexa

deviz general

documentație
(arhivă .zip,
aprox. 18MB)
Hotărârea nr. 128
din 29 iulie 2021
privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 129
din 26 august 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 8d
anexa 9a
anexa 10c
anexa 11c
anexa 12a
Hotărârea nr. 130
din 26 august 2021
pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 131
din 26 august 2021
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 132
din 26 august 2021
privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
Hotărârea nr. 133
din 26 august 2021
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50 memoriu tehnic

plan de amplasament
Hotărârea nr. 134
din 26 august 2021
privind acordul dat Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni cu privire la destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târnăveni, strada Victor Babeș, nr.2, aflat în administrarea acestuia anexa
Hotărârea nr. 135
din 26 august 2021
privind transmiterea cu caracter temporar a unui sector din drumul județean DJ162A, situat în intravilanul comunei Cozma, localitatea Cozma, de la km 6+085 la km 6+235, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Cozma  
Hotărârea nr. 136
din 26 august 2021
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne anexa
Hotărârea nr. 137
din 26 august 2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureş, strada Köteles Sámuel, nr.33" anexa

deviz general

PT (arhivă .rar,
aprox. 425MB)
Hotărârea nr. 138
din 26 august 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
Hotărârea nr. 139
din 26 august 2021
privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureș anexe
(arhivă .zip,
aprox. 1MB)
Hotărârea nr. 140
din 26 august 2021
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al acesteia anexa
Hotărârea nr. 141
din 23 septembrie 2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 142
din 23 septembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7
anexa 8e
anexa 9b
anexa 10d
anexa 11d
anexa 12b
Hotărârea nr. 143
din 23 septembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 144
din 23 septembrie 2021
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 anexa
Hotărârea nr. 145
din 23 septembrie 2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor construcții situate în Târgu Mureș, str. Trebely nr.7 anexa
Hotărârea nr. 146
din 23 septembrie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean Mureş" anexa
Hotărârea nr. 147
din 23 septembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură", ce vizează investiția "Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata" anexa
Hotărârea nr. 148
din 23 septembrie 2021
pentru aprobarea unor măsuri privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 149
din 23 septembrie 2021
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 150
din 23 septembrie 2021
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 151
din 23 septembrie 2021
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 152
din 23 septembrie 2021
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș  
Hotărârea nr. 153
din 23 septembrie 2021
privind luarea unor măsuri în vederea delegării serviciilor de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 31MB)
Hotărârea nr. 154
din 23 septembrie 2021
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reparații la pod de beton armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155" anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip, aprox. 31MB)
Hotărârea nr. 155
din 21 octombrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8f
anexa 9c
anexa 10e
anexa 11e
Hotărârea nr. 156
din 21 octombrie 2021
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2021 raport
anexa
Hotărârea nr. 157
din 21 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2021, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 158
din 21 octombrie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 159
din 21 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului, cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 160
din 21 octombrie 2021
privind trecerea din domeniul public al Județului Mureș în domeniul public al Comunei Ideciu de Jos a terenului în suprafață de 5.890 mp  
Hotărârea nr. 161
din 21 octombrie 2021
pentru realizarea investiției "Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă, Secția de pneumologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 162
din 21 octombrie 2021
privind acordul pentru realizarea investiției "Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli infecțioase, demolare clădiri – corp C6, C8, C9" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 163
din 21 octombrie 2021
privind acordul pentru realizarea investiției "Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara nr.29 - Secția clinică Boli Infecțioase II" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 164
din 21 octombrie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.171/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, str. Horea nr.24 anexa
(arhivă .zip,
aprox. 2MB)
Hotărârea nr. 165
din 21 octombrie 2021
privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 166
din 21 octombrie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 167
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 168
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 169
din 21 octombrie 2021
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă anexa
Hotărârea nr. 170
din 21 octombrie 2021
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 171
din 21 octombrie 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș  
Hotărârea nr. 172
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea modificării Statutului Asociației "Visit Mures" Egyesület anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 173
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Amplasare lift la Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni – Pavilion Neuropsihiatrie" anexa

deviz general

PV recepție

avize
(arhivă .zip,
aprox. 7MB)


PT (arhivă .zip,
aprox. 25MB)
Hotărârea nr. 174
din 21 octombrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării investiției "Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Mureș, în Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 2" anexa 1

anexa 2

anexa 3

deviz general

PV recepție PT (1)

PV recepție PT (1)
(arhivă .zip,
aprox. 72MB)


PV recepție PT (2)
(arhivă .zip,
aprox. 521MB)
Hotărârea nr. 175
din 21 octombrie 2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 176
din 21 octombrie 2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 177
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, cu sediul în orașul Luduș, str. Crinului nr.30 A, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 178
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugareni, cu sediul în comuna Eremitu, sat Călugăreni, str. Bisericii nr.54, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 179
din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, cu sediul în comuna Glodeni, str. Principală nr.369, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 180
din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 181
din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" anexa
Hotărârea nr. 182
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid- limita județului Harghita" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 183
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Lărgire drum județean DJ153E DN15 – Bogata" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 184
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea Nirajului - Hodoșa - intersecția cu DJ153" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 185
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu - limită județ Sibiu" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 186
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian - Gurghiu (DJ153C), județul Mureș" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 187
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud. Mureș" – etapa I, în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 188
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 189
din 3 noiembrie 2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni – Acățari, județul Mureș" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 190
din 25 noiembrie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 191
din 25 noiembrie 2021
pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030 anexa
Hotărârea nr. 192
din 25 noiembrie 2021
privind desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"  
Hotărârea nr. 193
din 7 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8g
anexa 9d
anexa 10f
anexa 11f
anexa 12c
Hotărârea nr. 194
din 7 decembrie 2021
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anexa
Hotărârea nr. 195
din 15 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 8h
anexa 9e
anexa 10g
anexa 11g
Hotărârea nr. 196
din 15 decembrie 2021
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. "c" din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 197
din 15 decembrie 2021
pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2021 raport
anexa
Hotărârea nr. 198
din 15 decembrie 2021
privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare  
Hotărârea nr. 199
din 15 decembrie 2021
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
Hotărârea nr. 200
din 15 decembrie 2021
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022 anexa
Hotărârea nr. 201
din 15 decembrie 2021
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. anexa
Hotărârea nr. 202
din 15 decembrie 2021
privind stabilirea întinderii terenului aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș care se dă în administrarea acestuia  
Hotărârea nr. 203
din 15 decembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/2020 privind închirierea unei suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate publică a Județului Mureș, aflate în administrarea R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 204
din 15 decembrie 2021
privind acceptarea ofertelor de donație a unor suprafețe de teren situate în Călugăreni, comuna Eremitu, pentru dezvoltarea Parcului arheologic de la Călugăreni  
Hotărârea nr. 205
din 15 decembrie 2021
privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a unor tronsoane din drumul judeţean DJ 134 Fântânele - Vețca intersecție cu DN13C (fost DJ 137) anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 9MB)


anexa 2
Hotărârea nr. 206
din 15 decembrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Mureș, după 31.12.2021  
Hotărârea nr. 207
din 15 decembrie 2021
pentru inițierea unor demersuri în vederea pregătirii și realizării obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord – Vest (Ungheni – Ernei)" anexa
Hotărârea nr. 208
din 15 decembrie 2021
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea investiției "Finalizarea lucrărilor de restaurare a picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-Bolyai" de către Biblioteca Județeană Mureș anexa

deviz general

documentația DALI
Hotărârea nr. 209
din 23 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 8i
anexa 9f
anexa 10h
anexa 11h
Hotărârea nr. 210
din 23 decembrie 2021
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române  
Hotărârea nr. 211
din 23 decembrie 2021
privind aprobarea programului de interes public judeţean "Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al Județului Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 212
din 23 decembrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții publice subordonate, în anul 2022  
Hotărârea nr. 213
din 23 decembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 214
din 23 decembrie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene – actualizare SF" anexa

deviz general

SF (arhivă .zip,
aprox. 101MB)
Hotărârea nr. 215
din 29 decembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.118/29.07.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus "COVID-19" anexa
Hotărârea nr. 216
din 29 decembrie 2021
pentru aprobarea proiectului "Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI" deviz general
Hotărârea nr. 217
din 30 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 11i