R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 8
din 29 ianuarie 2009
privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.916/23.I.2009 a Direcției economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.1 și art.7 din Legea 139/1995, a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a unor spații cu suprafața utilă de 54,30 mp., din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13, Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș, pentru funcționare.
Art.2. Spațiile menționate la art.1 sunt identificate în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Societății Naționale de Cruce Roșie din România care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr . 916/23. I. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13


Imobilul situat în P-ța Mărășești, nr.13 face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Consiliul Județean.
În baza Legii 139/1995 se înființează Societatea Națională de Cruce Roșie din România ca persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.
Articolul 7 al Legii mai sus invocate prevede că această Societate "funcționează în spațiile proprii și în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum și în alte spații locative care se pun la dispoziție de către consiliile locale, județene sau al municipiului București, după caz, în vederea desfășurării activității, și beneficiază de aceleași măsuri de protecție pe care legea le stabilește în favoarea instituțiilor publice".
Imobilul în care își avea sediul Crucea Roșie - Filiala Mureș a fost retrocedat, iar spațiul oferit de Consiliul Local Tîrgu Mureș în suprafață de 20 mp. la subsolul imobilului din str. Gh. Doja, nr. 9, este insuficient și impropriu desfășurării activităților specifice.
Prin adresa nr.482/2008, Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș ne solicită un spațiu corespunzător desfășurării activităților specifice, compus din trei camere și o sală de ședințe, ale cărui cheltuieli de întreținere să fie suportate de către Consiliul Județean.
Întrucât Crucea Roșie este organizație de utilitate publică, potrivit prevederilor articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată județeană, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică .
În acest sens, propunem ca spațiile din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13, identificate în ANEXA la hotărâre, să fie date în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș.
Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád