R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 108
din 27 august 2009
pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte nr. 11339/2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă componența Comisiei de concurs de proiecte de management din următorii membri:
Art.3. (1) Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor din următorii membri:
(2) Secretariatul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor este asigurat de Radu Teodora - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte.
Art.4. Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, precum și secretariatul acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite.
Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.55/2009 se abrogă.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte și persoanele nominalizate la art.2 și 3.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.11339 din 19.VIII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș


Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public a fost aprobată recent cu modificări prin Legea nr.269/7 iulie 2009 și stabilește cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale.
În vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează concurs de proiecte de management.
Potrivit prevederilor art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 pregătirea concursului de proiecte de management constă în:
a) elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor precum și a caietului de obiective;
b) desemnarea componenței comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor.
Caietul de obiective se întocmește de către autoritate ținând cont de obiectivele și misiunea instituției publice de cultură, de evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția publică își desfășoară activitatea precum și de dezvoltarea specifică a instituției publice de cultură.
Prin caietul de obiective se solicită candidaților:
a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
b) analiza activității instituției publice de cultură, și în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;
d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;
e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare, necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

Conform prevederilor art.9 autoritatea stabilește termenele pentru depunerea proiectelor de management și a mapelor de concurs, precum și datele privind desfășurarea etapelor de concurs.
Comisia de concurs este alcătuită din specialiști în domeniu - persoane care nu au un contract de muncă încheiat cu autoritatea sau ori cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management precum și din reprezentanți ai autorității, al căror număr nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.
În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, în care nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisia de concurs.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

Șef Serviciu Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Gâlea Elena