R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 101
din 27 august 2009
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, SC Brahms SRL Brașov, Federația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România și Consiliile Județene Botoșani, Alba, Sălaj, în vederea depunerii proiectului de finanțare "Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea SC Brahms SRL formulată prin adresa nr 10163 din 24 iulie 2009, expunerea de motive nr.10.163/11.VIII.2009 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art.91, alin (1) lit "e" coroborat cu alin (6) lit " a" și a art 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, SC Brahms SRL Brașov, Federația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România și Consiliile Județene Botoșani Alba, Sălaj, în vederea depunerii proiectului de finanțare "Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotătâre.
Art.2. Se ia act de semnarea, sub condiție suspensivă, a acordului de parteneriat de către doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș.
Art 3. Prezenta hotărâre se comunica SC Brahms SRL, Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România și consiliilor județene Botoșani, Alba și Sălaj.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 10163/11.VIII.2009
Dosar IB4

Expunere de motive
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms Internațional SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare "Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural"

Consiliul Județean Mureș a primit o propunere din partea SC Brahms Internațional SRL cu sediul la Brașov în vederea încheierii unui acord de parteneriat având ca obiectiv depunerea unui proiect de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial -Dezvoltarea Resurselor Umane, măsura 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale: dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.
Prin acest proiect se vor desfășura cursuri de pregătire și calificare profesionale gratuite în profesii non-agricole pentru femei și bărbați domiciliați în mediul rural.
Cursurile asigură calificări în meserii ca :
- lucrător agroturism
- bucătar
- ospătar
- administrator pensiune agroturism
- instalator
- dulgher
- tâmplar
- electronist
Toate costurile aferente pregătirii - materiale didactice , instruire teoretică și practică sunt suportate din bugetul proiectului.
Absolvenții cursurilor amintite vor primi o diplomă, valabilă și la nivel internațional, emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Menționăm că, valoarea totală a acestui proiect care se va desfășura în județele Mureș, Botoșani, Sălaj și Alba , se ridică la 452.643 RON iar Consiliul Județean Mureș ca partener nu contribuie financiar la implementarea acesteia.
Având în vedere cele menționate propunem aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare în cadrul POS "Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural".

 

Director
Bățaga Valer

 

Văzut
Președinte
Lokodi Edita Emőke