R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 158
din 26 noiembrie 2009
privind punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș", a terenului aferent sistemului de aducțiune Voiniceni - Sărmașu

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 16.043 / 20.11.2009 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică și ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
Fiind îndeplinite procedurile și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș,
În temeiul art. 91 și 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș", a terenurilor necesare pentru următoarele obiecte de investiții: reabilitarea stației de pompare din localitatea Voiniceni; reabilitarea stației de pompare din localitatea Cîmpenița; reabilitarea stației de pompare din localitatea Pogăceaua; reabilitarea rezervorului de 1000 m3 din localitatea Voiniceni; reabilitarea rezervorului de 1000 m3 din localitatea Cîmpenița, reabilitarea rezervorului de 1000 m3 din localitatea Sărmașu și reabilitarea rezervorului de 500 m3 din localitatea Pogăceaua - terenuri identificate conform anexei (Planul de situație), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Obiectele de investiții: stație de pompare din localitatea Voiniceni; stație de pompare din localitatea Cîmpenița; stație de pompare din localitatea Pogăceaua; rezervor de 1000 m3 din localitatea Voiniceni; rezervor de 1000 m3 din localitatea Cîmpenița, rezervor de 1000 m3 din localitatea Sărmașu și rezervor de 500 m3 din localitatea Pogăceaua, aferente proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș", se vor reabilita pe terenul care se află în domeniul public al județului Mureș, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emőke, prin Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES și operatorului regional S.C. "Compania Aquaserv" S.A.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Compartimentul Patrimoniu
și Servicii Publice
Nr. 16043 / 20.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș", a terenului aferent sistemului de aducțiune Voiniceni - Sărmașu


În cadrul Proiectului "Asistenta Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor pe Sectorul de Mediu în România", finanțat prin programul ISPA 2005, a fost întocmit Master planul pentru sectorul de apă - canal, pentru județul Mureș, unde este prezentată strategia de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, precum și strategia de dezvoltare a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate, în vederea asigurării respectării în întregime a reglementărilor și directivelor românești și ale UE.
Pe baza datelor colectate la nivelul întregului județ și în corelare cu criteriile de stabilire a lucrărilor prioritare, a fost stabilită lista investiților prioritare ce urmează a fi finanțate în perioada 2010 - 2015 în județul Mureș, prin programul Operațional Sectorial Mediu.
În cadrul acestei liste se regăsește reabilitarea celor trei grupuri de pompare, respectiv, Stația de Pompare Voiniceni, Stația de Pompare Pogăceaua și Stația de Pompare Cîmpenița, de pe traseul conductei și reabilitarea a patru dintre rezervoarele situate de-a lungul conductei de aductiune - Rezervorul Voiniceni, Rezervorul Sarmasu, Rezervorul Pogaceaua și Rezervorul Campenita, aferente conductei magistrale de alimentare cu apă Voiniceni - Sărmașu, conductă care se află în domeniul public al județului Mureș.
În vederea aprobării proiectului, Beneficiarul trebuie să asigure îndeplinirea tuturor criteriilor, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, Axa prioritară I- POS mediu.
Unul din criteriile esențiale este ca terenul aferent stațiilor de pompare și rezervoarelor de apă ce urmează a fi reabilitate să aparțină domeniului public și să fie pus la dispoziția Proiectului.

Având în vedere cele prezentate, apreciind a fi în interesul județului realizarea proiectului "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș" propunem deliberativului aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif