ROMÂNIA                                                             

                     JUDEȚUL MUREȘ                                                      

                 CONSILIUL JUDEȚEAN                                        

 

 

      HOTĂRÂREA NR. 56

din 20 mai 2009

 

privind solicitarea adresată Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș  pentru transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 39744 mp, situate în extravilanul localității Vălureni, comuna Cristești, în administrarea Consiliului Județean Mureș, pentru realizarea serviciului

public județean de salubrizare și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

         Analizând Expunerea de motive nr.6785/15.05.2009 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizul comisiei de specialitate,

         Având în vedere prevederile art. 12, alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”c” și „d”, precum și ale art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

 

         Art.1. Se solicită Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș transmiterea terenurilor – 9 parcele, în suprafață totală de 39.744 mp, situate în extravilanul  localității Vălureni, comuna Cristești, în administrarea Consiliului Județean Mureș, pentru realizarea serviciului public județean de salubrizare și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia – pe toată durata funcționării serviciului, precum și a tuturor avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor, documentațiilor și studiilor întocmite pentru aceste terenuri până în prezent.

Art.2. Terenurile menționate la art.1, având datele de identificare cuprinse în C.F.nr.50024/Cristești, C.F.nr.50014/Cristești, C.F.nr.2582/N/Cristești, C.F. nr.50003/Cristești, C.F.nr.50009/Cristești, C.F.nr.50001/Cristești, C.F. nr.2552/N/Cristești, C.F.nr.2579/N/Cristești și C.F.nr.50038/Cristești, se solicită a fi transmise în administrarea Consiliului Județean Mureș, pentru realizarea unei stații de transfer, a unei stații de compostare și a unei stații de sortare în cadrul Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș, precum și Instituției Arhitectului Șef al Județului Mureș și Direcției Economice care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

 

 

     PREȘEDINTE                                          Contrasemnează

                                                                     SECRETAR

Lokodi Edita Emőke        

                                                             Aurelian Paul Cosma

                                                

                                                               

       

           ROMÂNIA                                                 

                JUDEȚUL MUREȘ                                                         

            CONSILIUL JUDEȚEAN                                     

 Direcția Juridică și Administrație Publică

                  Nr.6785/15.05.2009

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind solicitarea adresată Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș  pentru transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 39744 mp, situate în extravilanul localității

Vălureni, comuna Cristești, în administrarea Consiliului Județean Mureș,

pentru realizarea serviciului public județean de salubrizare și

a sistemelor de utilități publice aferente acestuia

 

 

 

Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.65/2008 participarea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

Alături de celelalte autorități publice locale din județul Mureș și Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.109/2008 participarea Municipiului Tîrgu Mureș, prin Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

Cooperarea unităților administrativ - teritoriale prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, are în vedere implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".

Proiectul vizează finanțarea tuturor activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal), inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.

Beneficiarul proiectului mai sus menționat, conform Ghidului Solicitantului - POS Mediu, Axa Prioritară 2 este Consiliul Județean Mureș.

În această fază a proiectului, alături de realizarea aplicației tehnice, beneficiarul trebuie să îndeplinească și criteriul de eligibilitate referitor la existența și dovada proprietății sau a administrării terenurilor destinate construirii infrastructurii realizate în cadrul proiectului.

În acest sens,  mai multe unități administrative locale partenere - membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Ecolect Mureș”, conștiente de importanța acestui proiect pentru întreg județul Mureș, au fost de acord să dea curs favorabil solicitării Consiliului Județean Mureș și să pună la dispoziție terenul solicitat pentru implementarea proiectului.

Prin Master – planul întocmit în vederea realizării proiectului s-a stabilit ca, stațiile de transfer, de sortare și de compostare ce se vor realiza în cadrul acestuia, să fie edificate pe amplasamentul Tîrgu Mureș - Cristești ce se află în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, acesta fiind aprobat atât de autoritatea publică județean㠖 prin HCJM nr.28/24.03.2009, cât și de autoritatea publică locală - prin HCL nr.91/26.02.2009.

 

Având în vedere considerentele de fapt mai sus expuse precum și prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate din punct de vedere instituțional, precum și pentru realizarea serviciului public județean de salubrizare și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia, constând din stație de transfer, stație de compostare și stație de sortare,

Supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat, prin care propunem ca, în acest sens, să adresăm o solicitare Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș pentru transmiterea în administrarea Consiliului Județean Mureș a terenurilor - 9 parcele, în suprafață totală de 39.744 mp, situate în extravilanul localității Vălureni, comuna Cristești - pe toată durata funcționării serviciului, precum și a tuturor avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor, documentațiilor și studiilor întocmite pentru aceste terenuri până în prezent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    p. PREȘEDINTE,                                                 MANAGER PROIECT

 

         Szabo Arpad                                                           Radu Spinei

            VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Întocmit: Șef Serviciu Juridic și Contencios

                        Genica Nemeș