R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.77
din 25 iunie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.8228 din 16.06.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind investiția "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției " Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii", în valoarea totală de 10.150.223,48 lei inclusiv TVA, din care C+M: 7.798.619 lei, echivalent cu 2.443.011,33 Euro din care C+M: 1.877.014,30 Euro (curs euro 1 euro = 4,1548 lei, comunicat de BNR la data de 19 mai 2009), conform Devizului general cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcției Economice, Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 8228/16.06.2009
Dosar I A 2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Începând cu anul 2005 Consiliul Județean Mureș a întreprins demersuri în vederea revitalizării și susținerii turismului în județul Mureș, acest domeniu fiind prevăzut ca prioritate strategică în Programul de Dezvoltare a Județului pe perioada 2007-2013.
În ceea ce privește promovarea turismului, Consiliul Județean Mureș a luat o serie de măsuri, câteva dintre acestea fiind enumerate mai jos:
- elaborarea în regim propriu a unui CD de prezentare a județului, care este oferit membrilor delegațiilor din străinătate, respectiv cu ocazia deplasărilor în alte țări și la târguri de turism.
- înființarea Centrul de Informare Turistică la data de 1 iunie 2005 în urma colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Primăria Tîrgu-Mureș. Centrul de Informare Turistică funcționează la parterul Palatului Culturii, într-un spațiu pus la dispoziție tot de Consiliul Județean și a avut în trei ani și jumătate de funcționare peste 15.000 de vizitatori. Centrul de Informare deține și un site web: www.cjmures.ro/turism, pe care cei interesați pot găsi informații din județ esențiale turistului, referitore la: agenții de turism, posibilități de cazare, agroturism, unități de consum, posibilități de petrecere a timpului liber, instituții de cultură, servicii bancare, sănătate, transport, sport, telefoane utile, învățământ, evenimente culturale.
- în data de 7 martie 2006 a fost înființată și Asociația Județeană de Turism Mureș, cu 16 membrii fondatori, printre care și Consiliul Județean Mureș. La momentul actual Asociația are 43 membrii, autorități publice locale, firme, ONG-uri și persoane fizice implicate în turism. Asociația a elaborat o broșură de prezentare a județului. Cu această broșură, editată în patru limbi (română, maghiară, engleză și franceză), Asociația a participat la mai multe târguri de turism în fiecare an. Pe această cale am încercat să popularizăm turismul din județ și peste hotare. În continuare, broșura este disponibilă la Centrul de Informare Turistică.
- în data de 15 ianuarie 2009 a fost depus spre finanțare proiectul "Promovarea județului Mureș" în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică".
Proiectul își propune promovarea turismului din județul Mureș prin realizarea de materiale de promovare a județului de o calitate superioară, și anume: elaborarea unor materiale de prezentare tip multimedia a județului, a unor pliante și broșuri îmbunătățite și a unor afișe reprezentative pentru județ. În momentul de față, proiectul a fost acceptat spre finanțare, urmând a fi efectuată vizita precontractuală la sediul instituției.

Reabilitarea Muzeului de științele Naturii Proiectul vine în completarea măsurilor privind promovarea turismului județean, acesta fiind și inclus în Programul de dezvoltare al județului Mureș pe perioada 2007-2013.
De asemenea, reabilitarea Muzeului a fost inclusa ca măsură prioritara și in Planul Județean de Dezvoltare al Județului, Măsura 3.1. "Dezvoltarea infrastructurii în turism, conservarea patrimoniului natural, istoric și cultural".

Prin proiectul mai sus menționat, vor fi realizate următoarele lucrări de investiții:
- reabilitarea completă a obiectivului de patrimoniu - monument istoric, cu potențial turistic
- extinderea clădirii cu grupuri sanitare, cele existente nefiind conforme normelor igienico-sanitare
- achiziționarea echipamentelor pentru asigurarea unei temperaturi constante necesare conservării în condiții optime a exponatelor muzeului, echipamentelor de protecție împotriva incendiilor precum si cele antiefracție - depășite moral;
- crearea si echiparea locurilor special amenajate pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusa la toate nivelele destinate vizitării publicului
- reamenajări peisagistice ale curții interioare, lucrări care vor pune în valoare obiectivul de patrimoniu reabilitat;
- crearea locurilor de parcare necesare pentru mijlocele de transport ale vizitatorilor la obiectivul turistic.
Toate acestea vor avea ca efect creșterea numărului de vizitatori la Muzeul de Științele Naturii, și implicit Muzeul Județean, urmare reabilitării clădirii din str. Horea , nr.24, respectiv creării infrastructurii adiacente. De asemenea, acesta va crea și un loc de muncă cu caracter permanent în cadrul punctului de informare turistică.

Proiectul de față beneficiază de prevederile programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțabile prin Programul operațional regional 2007 - 2013", legiferat de Hotărârea Guvernului nr.1424/2007. Au fost create astfel premisele întocmirii Studiului de fezabilitate precum si al Proiectului tehnic si degrevarea Consiliului Județean Mureș de sarcina financiara aferenta acestora. In momentul de fata, PT este in curs de elaborare de către firma care a întocmit SF, existând astfel posibilitatea depunerii acestuia intr-un termen cat mai scurt in cazul declarări proiectului ca eligibil.
Costurile ridicate pe care le implică restaurarea unui astfel de monument istoric, nu permit realizarea lucrărilor doar prin resursele financiare ale Consiliului Județean Mureș, fiind nevoie de atragerea unei finanțări nerambursabile, respectiv implicarea unor profesioniști.

Valoarea totală a investiției, conform studiului de fezabilitate, este 10.150.223,48 lei inclusiv TVA, din care C+M: 7.798.619 lei, echivalent cu 2.443.011,33 Euro din care C+M: 1.877.014,30 Euro (curs euro 1 euro = 4,1548 lei, comunicat de BNR la data de 19 mai 2009),
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii".

 

VĂZUT
p.PREȘEDINTE
Szabo Arpad
VICEPREȘEDINTE

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer