R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 36
din 29 aprilie 2009
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 4900/15.04.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului revizuit pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură,"
În temeiul art. nr. 91, alin. 5, pct. 12 și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 177 23.12.2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, se completează după cum urmează:
1. După Art. 2. se introduce un nou articol 21, cu următorul conținut:
"Art. 21. Se aprobă resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale."
Art. II. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului propriu al Consiliul Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 4900 / 15.04.2009

Expunere de motive
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/27.11.2008, cu modificările ulterioare

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul operațional regional 2007 - 2013", și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Consiliul Județean Mureș a beneficiat prin proiectul "Reabilitarea și modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" de suma de 183.260 lei în vederea reactualizării documentației tehnico-economice a proiectului. În acest sens a fost semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Județean Mureș, Contractul cadru nr. 60.809 din 18.12.2007.
După realizarea Studiului de Fezabilitate s-a trecut la redactarea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectului spre avizare la ADR Centru, în conformitate cu Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură".
Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, care a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 177/23.12.2008.
Cererea de finanțare a fost depusă la ADR Centru Alba Iulia în data de 25.03.2009, primind numărul de înregistrare C/19/2/276/25.03.2009.

Având în vedere modificările apărute în ultima variantă din Ghidul solicitantului revizuit, precum și adresa ADR Centru nr.5032/06.04.2009 prin care au fost solicitate o serie de clarificări, printre care și introducerea în cadrul Hotărârii Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului a unui articol care să specifice faptul că se aprobă resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, propunem completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167/2008 cu un nou articol care să răspundă cerinței formulate de ADR Centru.


p.PREȘEDINTE
Szabo Árpád
VICEPREȘEDINTE