R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 166
din 26 noiembrie 2009
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 4197 din 09.11.2009 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 1911601/2009;
În conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, precum și ale prevederilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, modificată și completată;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă transformarea a două funcții publice de execuție de referent clasa III, grad superior, prevăzute la punctul 7 în statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, în consilier clasa I, grad principal.
Art.2. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. De executarea prezentei răspund Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Relații Publice și Biroul Financiar - Contabil din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma