R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 76
din 25 iunie 2009
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 8229 din 16.06.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3.1, pct.12. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii" din Tîrgu Mureș (denumit în continuare Proiect) în valoare de 10.150.223,48 lei, și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe".
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 167.966,98 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului și a sumei de 139.541,80 lei reprezentând cheltuieli neeligibile ale Proiectului.
Art. 3. Se aprobă suma de 1.612.332,71 lei pentru suportarea TVA, aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, cu recuperarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat.
Art. 4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art. 5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.8229/16.06.2009
Dosar I A 2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Începând cu anul 2005 Consiliul Județean Mureș a întreprins demersuri în vederea revitalizării și susținerii turismului în județul Mureș, acest domeniu fiind prevăzut ca prioritate strategică în Programul de Dezvoltare a Județului pe perioada 2007-2013.
În ceea ce privește promovarea turismului, Consiliul Județean Mureș a luat o serie de măsuri, câteva dintre acestea fiind enumerate mai jos:
- elaborarea în regim propriu a unui CD de prezentare a județului, care este oferit membrilor delegațiilor din străinătate, respectiv cu ocazia deplasărilor în alte țări și la târguri de turism.
- înființarea Centrul de Informare Turistică la data de 1 iunie 2005 în urma colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Primăria Tîrgu-Mureș. Centrul de Informare Turistică funcționează la parterul Palatului Culturii, într-un spațiu pus la dispoziție tot de Consiliul Județean și a avut în trei ani și jumătate de funcționare peste 15.000 de vizitatori. Centrul de Informare deține și un site web: www.cjmures.ro/turism, pe care cei interesați pot găsi informații din județ esențiale turistului, referitore la: agenții de turism, posibilități de cazare, agroturism, unități de consum, posibilități de petrecere a timpului liber, instituții de cultură, servicii bancare, sănătate, transport, sport, telefoane utile, învățământ, evenimente culturale.
- în data de 7 martie 2006 a fost înființată și Asociația Județeană de Turism Mureș, cu 16 membrii fondatori, printre care și Consiliul Județean Mureș. La momentul actual Asociația are 43 membrii, autorități publice locale, firme, ONG-uri și persoane fizice implicate în turism. Asociația a elaborat o broșură de prezentare a județului. Cu această broșură, editată în patru limbi (română, maghiară, engleză și franceză), Asociația a participat la mai multe târguri de turism în fiecare an. Pe această cale am încercat să popularizăm turismul din județ și peste hotare. În continuare, broșura este disponibilă la Centrul de Informare Turistică.
- în data de 15 ianuarie 2009 a fost depus spre finanțare proiectul "Promovarea județului Mureș" în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică".
Proiectul își propune promovarea turismului din județul Mureș prin realizarea de materiale de promovare a județului de o calitate superioară, și anume: elaborarea unor materiale de prezentare tip multimedia a județului, a unor pliante și broșuri îmbunătățite și a unor afișe reprezentative pentru județ. În momentul de față, proiectul a fost acceptat spre finanțare, urmând a fi efectuată vizita precontractuală la sediul instituției.

Reabilitarea Muzeului de științele Naturii Proiectul vine în completarea măsurilor privind promovarea turismului județean, acesta fiind și inclus în Programul de dezvoltare al județului Mureș pe perioada 2007-2013.
De asemenea, reabilitarea Muzeului a fost inclusa ca măsură prioritara și in Planul Județean de Dezvoltare al Județului, Măsura 3.1. "Dezvoltarea infrastructurii în turism, conservarea patrimoniului natural, istoric și cultural".

Prin proiectul mai sus menționat, vor fi realizate următoarele lucrări de investiții:
- reabilitarea completă a obiectivului de patrimoniu - monument istoric, cu potențial turistic
- extinderea clădirii cu grupuri sanitare, cele existente nefiind conforme normelor igienico-sanitare
- achiziționarea echipamentelor pentru asigurarea unei temperaturi constante necesare conservării în condiții optime a exponatelor muzeului, echipamentelor de protecție împotriva incendiilor precum si cele antiefracție - depășite moral;
- crearea si echiparea locurilor special amenajate pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusa la toate nivelele destinate vizitării publicului
- reamenajări peisagistice ale curții interioare, lucrări care vor pune în valoare obiectivul de patrimoniu reabilitat;
- crearea locurilor de parcare necesare pentru mijlocele de transport ale vizitatorilor la obiectivul turistic.
Toate acestea vor avea ca efect creșterea numărului de vizitatori la Muzeul de Științele Naturii, și implicit Muzeul Județean, urmare reabilitării clădirii din str. Horea , nr.24, respectiv creării infrastructurii adiacente. De asemenea, acesta va crea și un loc de muncă cu caracter permanent în cadrul punctului de informare turistică.

Clădirea în care funcționează Muzeul de Științele Naturii este declarat monument istoric clasat în grupa A, fiind intr-o stare de degradare avansat, acesta suferind ultimele reparații majore la sfârșitul anilor *50, când a fost schimbata si destinația originală a clădirii, inițial fiind construită ca Muzeu al meseriilor ținutului secuiesc. Tot atunci au fost efectuate si ultimele reparații in ce privește utilitățile publice din clădire (apa, canalizare, gaz, electricitate, telefonie), modificările care s-au efectuat ulterior, necesare protecției si evidențierii exponatelor afectând aspectul estetic interior al clădirii.
Dulapurile/vitrinele supradimensionate existente, fac imposibilă expunerea obiectelor de patrimoniu într-un mod atractiv, respectiv depozitarea în condiții improprii ale acestora datorită lipsei spațiului expozițional. Este necesară și asigurarea condițiilor de climatizare în vederea păstrării și conservării în bune condiții a exponatelor.
Proiectul de față beneficiază de prevederile programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțabile prin Programul operațional regional 2007 - 2013", legiferat de Hotărârea Guvernului nr.1424/2007. Au fost create astfel premisele întocmirii Studiului de fezabilitate precum si al Proiectului tehnic si degrevarea Consiliului Județean Mureș de sarcina financiara aferenta acestora. In momentul de fata, PT este in curs de elaborare de către firma care a întocmit SF, existând astfel posibilitatea depunerii acestuia intr-un termen cat mai scurt in cazul declarări proiectului ca eligibil.
Costurile ridicate pe care le implică restaurarea unui astfel de monument istoric, nu permit realizarea lucrărilor doar prin resursele financiare ale Consiliului Județean Mureș, fiind nevoie de atragerea unei finanțări nerambursabile, respectiv implicarea unor profesioniști.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.
Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 10.150.223,48 lei, din care:
1. Cheltuieli eligibile: 8.398.348,97 lei, din care:
- 167.966,98 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
- 8.230.381,99 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile: 139.541,80 lei;
3. TVA în valoare de 1.612.332,71 lei , aferent cheltuielilor eligibile, urmând a se recupera de la bugetul de stat.
În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.
Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul "reabilitarea Muzeului de Științele Naturii" și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

 

VĂZUT
p.PREȘEDINTE
Szabo Arpad
VICEPREȘEDINTE

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer