R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 75
din 25 iunie 2009
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 8.187/15.06.2009 a Arhitectului Șef, privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș ";
Având în vedere prevederile articolului nr.7, alin. (1) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și a articolului 22 din Hotărârea Guvernului nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș".
Art.2. Expropriatorul este municipiul Tîrgu-Mureș.
Art.3. Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliul Local al municipiul Tîrgu-Mureș și se publică în presa locală.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr. 8187/15.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș"

În conformitate cu art.122 din Constituția României, cu art. 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și cu art.22 din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, a fost aprobată (cu Hotărârea nr. 69 din 23 iunie 2005 a Consiliului Județean Mureș) Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice de interes local a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș";
Văzând Procesul verbal al Comisiei pentru cercetarea prealabilă în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiție, Actul de declarare a utilității publice și constatându-se îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege;
Se propune aprobarea declarării de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiție "Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș", conform proiectului de hotărâre anexat.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Chirteș Ioan Cristian

 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona