R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 103
din 27 august 2009
privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 11180/14.VIII.2009 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr. 90, din 30 iulie 2009, privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,
În temeiul prevederilor art. 97, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Domnul Suciu Călin, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. în virtutea mandatului de reprezentare, va putea să voteze în ședințele AGA ale companiei în toate problemele care în conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cad în competența adunărilor generale ordinare și extraordinare, mai puțin următoarele:
- Lichidarea societății și numirea lichidatorilor;
- Schimbarea formei juridice a societății;
- Majorarea sau reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- Dobândirea de către societatea a propriilor sale acțiuni în condițiile Legii 31/1990;
- Dizolvarea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- Emisiunea de obligațiuni;
- Contractarea de către societate a împrumuturilor pe termene mediu și lung.
Art. 2. Pentru aprobarea hotărârilor AGA având ca obiect problemele exceptate potrivit art. 1 de mai sus, precum și în orice situație în care consideră a fi necesar, reprezentantul județului Mureș în AGA va solicita un mandat special din partea Consiliului Județean Mureș, sub forma unei hotărâri de consiliu.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Suciu Călin.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 11180 / 14.VIII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în AGA al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90 din 30 iulie 2009 domnul VIRAG GYORGY LAJOS, reprezentant al județului Mureș în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. a fost înlocuit cu domnul SUCIU CĂLIN- Șef serviciu Dezvoltare Regională din cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte
În vederea atingerii obiectivelor noii companii este necesară stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în AGA al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
Având în vedere aspectele prezentate propunem ca Domnul Suciu Călin, reprezentant în Adunarea Generală a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. în virtutea mandatului de reprezentare, să voteze în ședințele AGA ale companiei în toate problemele care în conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cad în competența adunărilor generale ordinare și extraordinare, mai puțin următoarele:
- Lichidarea societății și numirea lichidatorilor;
- Schimbarea formei juridice a societății;
- Majorarea sau reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- Dobândirea de către societatea a propriilor sale acțiuni în condițiile Legii 31/1990;
- Dizolvarea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- Emisiunea de obligațiuni și
- Contractarea de către societate a împrumuturilor pe termene mediu și lung.
Pentru a aproba hotărârile AGA având ca obiect problemele menționate anterior precum și în orice situație în care va considera că este necesar, domnul Suciu Călin va solicita aprobarea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke