R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 127
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 12.695/17.IX.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr.611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1903232/16.IX.2009, de transformare a unor funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări de Legea nr.232/2007, așa cum a fost modificată de Ordonanța Guvernului nr.9/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.7 din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. 1, lit."a", art.97, și ale art. 115 alin.1, lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.(1) Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2008, se modifică corespunzător.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma