R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 121
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 12.780 din 18.09.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul " Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș " din Tîrgu Mureș (denumit în continuare Proiect) în valoare de 9.972.483,63 lei, și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 3 din POR - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".
Art.2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 167.643,47 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Art.3. Se aprobă suma de 1.590.310,09 lei pentru suportarea TVA, aferent cheltuielilor eligibile, cu recuperarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat.
Art.4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Spitalul Clinic Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.12780/18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș"

Prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" se finanțează proiecte de reabilitare a ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor.

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciilor de sănătate.

Acest proiect se încadrează în cadrul Priorităților de dezvoltare a județului Mures pe perioada 2007-2013, Măsura 1.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate: Din punct de vedere a situației instituțiilor sanitare din județ, se constata o înrăutățire a acesteia fata de anul de referință 1997. Multe unități sanitare prezintă necesități de reabilitare a clădirilor, precum și de înnoire a echipamentelor existente și de achiziționare de noi echipamente medicale performante necesare derulării activităților specifice.

Odată cu modernizarea și dotarea Ambulatoriului, prin asigurarea condițiilor necesare în vederea desfășurarării activităților cu specific medical și dotarea cu aparatură modernă, se asigură o mai bună tratare a pacienților prin metode moderne și prin realizarea unor investigații medicale cu o acuratețe mai mare în comparație cu momentul de față.

Durata estimată de realizare a lucrărilor de modernizare si dotare pentru proiectul "MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ" este de 18 luni.

Spitalului Clinic Județean Mureș își desfășoară activitatea în mai multe imobile care se află în patrimoniul județului Mureș, dintre care două sunt obiectul prezentului proiect: Ambulatoriul din b-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26 și Ambulatoriul de pe str. Gh. Marinescu nr.1.

Lucrările de bază ce se vor efectua pentru modernizarea și dotarea ambulatoriului sunt următoarele:

Imobil b-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26
- construirea unui puț de la lift pe fațada laterala dreapta pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la etajele superioare, conform normelor tehnice în vigoare, pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice;
- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele și sălile de tratament ale ambulatoriului;
- realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la parter și etajul 1 al clădirii.
În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma inițială:
- realizarea unui trotuar perimetral din beton cu dop de bitum la puțul de lift;
- refacerea pardoselilor la noile cabinete și săli de tratamente cu pardoseală din tarkett și alicarea de tarkett pe pereți;
- refacerea pardoselii la grupurile sanitare cu placare cu plăci de gresie fără rosturi.

Imobil str. Gh. Marinescu nr. 1
- reabilitarea termică a soclului clădirii cu termoizolație din polistiren expandat și tencuială decorativă;
- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele și sălile de tratament ale ambulatoriului;
- realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la parterul clădirii.
- realizarea unui nou grup sanitar pentru pacienți femei și bărbați.
Soluția auditului energetic face deja obiectul unei lucrări deja contractate pentru mansardarea clădirii care implică și termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat de 10cm și termoizolarea planșeului peste etajul 3 cu saltele din vată minerală de 15cm.
În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma inițială:
- refacerea pardoselilor la noile cabinete și săli de tratamente cu pardoseală din tarkett și alicarea de tarkett pe pereți;
- refacerea pardoselii la grupurile sanitare cu placare cu plăci de gresie fără rosturi.

Toate acestea vor avea ca efect îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală. De asemenea, acesta crea în faza de execuție un număr de 10 locuri de muncă.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 9.972.483,63 lei, din care:

1. Cheltuieli eligibile: 8.382.173,54 lei, din care:
- 167.643,47 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
- 8.214.530,07 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile: 0 lei;
3. TVA în valoare de 1.590.310,09 lei , aferent cheltuielilor eligibile, urmând a se recupera de la bugetul de stat.

În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.
Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul "Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș " și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

 

Văzut
p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Szabo Arpad
DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu