R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 154
din 26 noiembrie 2009
pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu sistemul de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție și concesionarea acestuia operatorului regional, Compania "Aquaserv" S.A.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15935/19.XI.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin(2) litera "d" și art.10 alin.(4) din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice, precum și ale art.10 lit."d" și art.12 alin.(1) litera "e" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, prevederile HG nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile HG nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile HCJ nr.30/25.03.2004 privind aprobarea "Regulamentului de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza HG nr.687/1997 în perioada de garanție",
Ținând cont de prevederile HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HCJ nr.9/29.01.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea contractului de delegare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) litera "c" și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se completează la secțiunea I " Bunuri imobile", prin introducerea după poziția nr.514 a unei poziții noi, poziția nr.515, reprezentând sistemul de alimentare cu apă aflat în perioada de garanție, aferent localităților Hodoșa, Sîmbriaș, Isla și Ihod din comuna Hodoșa, conform anexei nr.1.
Art.2.(1) Se aprobă concesionarea către S.C." Compania Aquaserv" S.A. a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă menționat la art.1.
(2) Lista anexă nr.1/b la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează prin introducerea după poziția nr.68 a unei poziții noi, poziția nr.69, conform anexei nr.2.
Art.3. Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș", doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș să semneze, în numele și pe seama Județului Mureș, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu S.C. "Compania Aquaserv" S.A.
Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară " Aquainvest" Mureș și S.C "Companiei Aquaserv" S.A, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15935/19.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu sistemul de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție și concesionarea acestuia operatorului regional, Compania " Aquaserv" S.A.

Sistemul de alimentare cu apă a localităților Hodoșa, Sîmbriaș, Isla și Ihod din comuna Hodoșa a fost realizat în baza HGR nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale.
Contractul de execuție a fost încheiat între fostul Minister al Lucrărilor Publice și Amenajării teritoriului (M.L.P.A.T.), în calitate de investitor și firma Solel Boneh International-Tahal J.V., în calitate de antreprenor.
În prezent lucrarea este finalizată, fiind efectuată recepția la terminarea lucrărilor și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice , Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, aceasta trebuie să fie cuprinsă în domeniul public al județului, urmând ca după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, după efectuarea recepției finale, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemul să fie transmis în domeniul public al comunei Hodoșa, întrucât deservește un singur teritoriu administrativ.
În ceea ce privește modul de exploatare a sistemului, se propune ca în perioada de garanție sistemul să fie transmis în concesiune operatorului regional, Compania "Aquaserv", conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif