R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 93
din 30 iulie 2009
privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C." Parc Industrial Mureș"S.A

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 9961/21.VII.2009, a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.137 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și ale art.24 din Statutul SC "Parc Industrial Mureș" S.A,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.a) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

hotărăște:

Art.1.Se aprobă acordarea unui nou mandat, de 4 ani, Consiliului de Administrație al S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A.
Art.2. Se mandatează d-na Maria Șerban, reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, să voteze în sensul dispozițiilor de la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică d-nei Maria Șerban, Direcției Economice a Consiliului Județean și S.C " Parc Industrial Mureș" S.A

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 9961/21.VII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C." Parc Industrial Mureș"S.A


In conformitate cu art.24 din Statutul Societății Comerciale "Parc Industrial Mureș" S.A, societate cu acționar majoritar Consiliul Județean, Consiliul de administrație este format din 7 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
Actualul Consiliu de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr.2/29.06.2005 și are următoarea componență:Nagy Istvan, director al S.C."Parc Industrial Mureș" S.A și președinte al Consiliului de Administrație, Suciu Călin - Șef Serviciu Dezvoltare Regională la Consiliu Județean, Nemeș Genica -Șef Serviciu Juridic la Consiliul Județean, Kadar Katalin- consilier la Direcția Economică a Consiliului Județean, Pătran Carmen - consilier la Direcția Tehnică a Consiliului Județean, Platon Mihai - consilier la Primăria Ungheni și Pop Valentin, economist la E.O.N. Gaz.
Întrucât mandatul Consiliului de administrație a ajuns la termen, având în vedere prevederile art.24 din statutul societății referitoare la posibilitatea de realegere a membrilor Consiliului de administrație a societății, ținând cont de rezultatele pozitive înregistrate în activitatea societății, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pentru directorul societății, se propune acordarea unui nou mandat de 4 ani, actualului Consiliu de Administrație.
Față de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád