R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 109
din 24 septembrie 2009
pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile rezultate în urma lucrărilor de extindere a conductei "Reghin-Fărăgău" și concesionarea sistemului de alimentare cu apă operatorului regional S.C."Compania Aquaserv" S.A


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13036/24.09.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.43 alin(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin HCJ nr.116/2006,
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 8 alin.(2) litera "d" și art.10 alin.(4) din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice, precum și ale art.10 litera "d" și art.12 alin.(1) litera "e" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
Ținând cont de prevederile HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HCJ nr.9/29.01.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea contractului de delegare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) litera "c" și "d" și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se completează la secțiunea I " Bunuri imobile" , prin introducerea după poziția nr.490 a încă 24 poziții noi, pozițiile nr.491-514, reprezentând bunuri rezultate în urma lucrărilor de extindere a conductei "Reghin Fărăgău", conform anexei nr.1.
Art.2.(1) Se aprobă concesionarea către S.C." Compania Aquaserv" S.A a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă "Reghin-Fărăgău".
(2) Lista anexă nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează prin introducerea după poziția nr.127 a încă 25 poziții noi, pozițiile nr.128-152, conform anexei nr.2.
Art.3. Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș", doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș să semneze în numele și pe seama Județului Mureș, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu S.C. "Compania Aquaserv" S.A.
Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Asociației de Dezvoltare intercomunitară "Aquainvest" Mureș și S.C "Companiei Aquaserv" S.A, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.13036/24.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile rezultate în urma lucrărilor de extindere a conductei "Reghin-Fărăgău" și concesionarea sistemului de alimentare cu apă operatorului regional S.C."Compania Aquaserv" S.A

Conducta de alimentare cu apă Reghin- Fărăgău aparține domeniului public al județului Mureș, fiind inventariată la poziția nr.437 din HCJ nr.34/2008 pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare.
La solicitarea comunelor Breaza și Fărăgău, începând cu anul 2007 s-au efectuat lucrări de extindere a conductei , investiție finanțată din bugetul județului și derulată prin SC " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA.
Lucrările s-au recepționat la valoarea de 1.192.188,41 lei și se concretizează într-o stație de pompare construită în localitatea Filpișu Mare din Comuna Breaza , 2 rezervoare în localitățile Fărăgău și Tonciu, și conducte de aducțiune.
Se propune cuprinderea bunurilor rezultate din această investiție, în domeniul public al județului, conform anexei 1 la proiectul de hotărâre.
În prezent există posibilitate de alimentare cu apă a comunei Fărăgău unde există consumatori racordați. În ceea ce privește comuna Breaza, în prezent se derulează o investiție a Consiliului Local în baza OG 7/2006, privind realizarea unei rețele stradale de alimentare cu apă în lungime de 26 km. Investiția este realizată în proporție de 85%, și după finalizare va asigura alimentarea cu apă a tuturor celor trei sate: Breaza, Filpișu Mare și Filpișu Mic.

Având în vedere reactivarea vechii conducte Reghin-Fărăgău și noile investiții realizate, posibilitatea de alimentare cu apă a consumatorilor racordați deja în comuna Fărăgău, se propune concesionarea întregului sistem de alimentare cu apă Reghin- Fărăgău, operatorului regional " Compania Aquaserv" S.A, conform Anexei nr2 la proiectul de hotărâre.

Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif