R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 91
din 30 iulie 2009
pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș", în anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 10100/23.VII. 2009 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.5 din HCJ nr.37/1997 privind înființarea Regiei Autonome " Aeroportul Tîrgu Mureș",
Ținând cont de prevederile art.43 alin. 9-12 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean, cu privire la promovarea în regim de urgență a proiectelor de hotărâri,
În temeiul art. 91 alin(1) lit.d) și 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Anexa la HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș", cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Taxele și tarifele prevăzute în anexa menționată la alin.1 se aplică pentru anul 2009.
Art.2. Taxele și tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal, în conformitate cu dispozițiile HCJ nr.135/2006, cu modificări și completări ulterioare, pentru noi relații de operare deschise în anul 2008, se aplică și în anul 2009.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.10.100/23.VII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", în anul 2009

În baza HCJ nr.135/2006 modificată și completată prin HCJ nr.112/27.08.2008 și HCJ nr.154/30.10.2008, au fost actualizate taxele și tarifele aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare la RA " Aeroportul Tîrgu Mureș".
R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" prin adresa nr.2601/5.06.2009, completată cu adresa nr.3400/8.07.2009 ne informează asupra dificultăților întâmpinate în menținerea actualelor contracte încheiate cu diverși operatori aerieni.
Astfel, pentru a se adapta la situația de criză economică mondială, aceștia practică măsuri de înlocuire a aeronavelor de operare cu aeronave de capacitate mai mică, de asemenea reducerea numărului de frecvențe de operare și anularea unor zboruri din motive comerciale.
Pentru păstrarea traficului aerian pe Aeroportul " Transilvania Tîrgu Mureș", Consiliul de Administrație luând în considerare soluții aplicate cu succes în spațiul internațional din aviația civilă, propune ca tarifele și taxele aeroportuare prevăzute în contractele încheiate cu operatorii aerieni să rămână la același nivel până la 31 decembrie 2009, indiferent de frecvența de operare.
Efectuând o analiză comparativă între tarifele și taxele prevăzute în contractele încheiate cu principalii operatori, și anume TAROM cu o frecvență de 4 curse/săpt., MALEV cu 7 curse/săpt. și tarifele corespunzătoare scăderii frecvenței de operare la 3 , respectiv 6 curse/săpt. s-a constatat o scădere a veniturilor care ar urma să fie încasate de Aeroport în anul 2009, cu 1302,58 Eur pentru Tarom și 2471,04Eur pentru Malev(total 3.773,62 Eur, echivalent 15.849,2 lei).
În ceea ce privește operatorul WIZZAIR, în anul 2008 a beneficiat de reducerea tuturor tarifelor aeroportuare la nivel minimal, așa cum au fost stabilite pentru deschiderea de noi relații de operare, în HCJ nr.135/2006, modificată și completată prin HCJ nr.112/2008 și HCJ nr.154/2008, valoarea contractului fiind de 123 639 Eur.
În situația în care , prin ajungere la termen, facilitățile acordate ar fi anulate, la o frecvență de 3 curse/săpt. valoarea contractului ar ajunge la 173.043 Eur, ceea ce ar determina retragerea operatorului, așa cum rezultă din corespondența purtată cu regia.
În actuala conjunctură economică, în care numărul pasagerilor scade, toți operatorii solicită ca nivelul taxelor și tarifelor din contractele încheiate cu regia să rămână neschimbate, chiar dacă în anumite situații frecvența de operare scade, pentru a nu fi afectate în sensul creșterii, costurile unitare pe avion și pasager, situație ce ar avea drept consecință scăderea numărului de pasageri și în final renunțarea unor companii aeriene la operarea pe Aeroportul "Transilvania- Tîrgu Mureș".
În acest sens, pentru menținerea traficului pe Aeroport, în interesul comunității, se propune ca în anul 2009, taxele și tarifele aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare să fie cele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Față de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif