ROMÂNIA                                                       

        JUDEȚUL MUREȘ

  CONSILIUL JUDEȚEAN

 

    

 

 

HOTARÂREA  NR. 65

         din 28 mai 2009

 

 

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

 

 

     Consiliul Județean Mureș,

          Văzând expunerea de motive nr.7.092 din 22.05.2009 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

          Art.1. Se aprobă Avizele date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și  urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința 19.05.2009, pentru lucrările cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Șef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.

          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primăriilor prevăzute în anexă.

 

 

 

PREȘEDINTE                                          Contrasemnează

                                                                                     SECRETAR

               Lokodi Edita Emőke                                  

                                                                              Aurelian Paul Cosma

   

                                                                                        

                                                                            

                                                                                     

                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                       ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                              

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

ARHITECTUL  ȘEF

Nr.7.092 din 22.05.2009

 

         

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, funcționează după Hotărârea nr.32 din 22.02.2007 modificată și actualizată, a Consiliului Județean Mureș.

          În conformitate cu prevederile art.37, alin (5) din Legea nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,:

    „(5) Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului județean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului București, după caz.”

          Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința 19.05.2009.

 

 

                 VIZAT

        VICEPREȘEDINTE                                          ARHITECT ȘEF

        Chirteș Ioan Cristian                                                      arh.Csortan Ilona

 

 

 

 

Întocmit: Pop Călin Alexandru

 

 

Anexa la HCJ Mureș nr. 65/2009

 

 

 

 

LISTA

 

lucrărilor de urbanism care au primit avizul Comisiei tehnice de amenajarea                                                                                                                        teritoriului și  urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș                                 în ședința 19.05.2009.

 

 

Nr.

Crt.

Nr. de

înregistrare

Denumire

Solicitant

Localitatea

Proiectant

1

7.244/19.05.2008

PUZ „ZONĂ DE LOCUIT BUIU- SÎNGEORGIU DE MUREȘ”

Primăria

Sîngeorgiu de Mureș

Sîngeorgiu de Mureș

SC ARHI DESIGN SRL

Bistrița

2

665/19.01.2009

PUZ „ANSAMBLU COMERCIAL STR.GH. DOJA 62 – TÎRGU-MUREȘ”

Primăria

Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș

SC  MG BUILDING DESIGN SRL Timișoara

3

2.918/09.03.2009

PUZ „EXPLOATARE BALAST ȘI AMENAJARE PISCICOLĂ HĂDĂRENI – CHEȚANI”

Primăria

Chețani

Hădăreni

SC PAC PROIECT SRL

Tîrgu-Mureș

4

   4.237/31.03.2009

PUZ+PUD „CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO – CRISTEȘTI”

Primăria

Cristești

Cristești

SC TEKTURA SRL

Tîrgu-Mureș

5

4.649/08.04.2009

PUZ „STR.BALADEI – ZONA CENTRALĂ PENTRU ȘCOALA GENERALĂ NR.4 – DEMOLARE ȘI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICĂ – TÎRGU-MUREȘ”

Primăria

Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș

SC ARHIGRAF SRL

Tîrgu-Mureș

6

5.140/22.04.2009

PUZ+PUD „ATELIER CONFECȚII TEXTILE ȘI SEDIU FIRMĂ – LIVEZENI”

Primăria

Livezeni

Livezeni

SC PAC PROIECT SRL

Tîrgu-Mureș

7

5.211/23.04.2009

PUZ „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT STR.MESTECĂNIȘULUI NR.37 – TÎRGU-MUREȘ”

Primăria

Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș

SC PROIECT SRL

Tîrgu-Mureș

8

5.500/28.04.2009

PUZ „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT - SÎNGEORGIU DE MUREȘ”

Primăria

Sîngeorgiu de Mureș

Sîngeorgiu de Mureș

SC VIA MODUL SRL

Tîrgu-Mureș

9

6.015/11.05.2009

PUZ „CASĂ DE LOCUIT MOLDOVAN – RÎCIU”

Primăria

Rîciu

Rîciu

SC PAC PROIECT SRL

Tîrgu-Mureș

10

6.339/14.05.2009

PUZ „TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL” – TÎRGU MUREȘ”

Primăria

Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș

SC ARHITECTON SRL

Tîrgu-Mureș

11

6.796/18.05.2009

PUZ „LOTIZARE ȘI AMPLASARE CASE DE LOCUIT ÎNȘIRUITE – CORUNCA”

Primăria

Corunca

Corunca

SC VIA MODUL SRL

Tîrgu-Mureș

12

7.287/26.05.2009

PUZ „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT, STR.TREBELY NR.22 –  TÎRGU MUREȘ”

Primăria

Tîrgu-Mureș

Tîrgu-Mureș

SC PROIECT SRL

Tîrgu-Mureș

 

 

 

 

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 5.186/21.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

Către:

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ

Spre știință:

SC ARHI DESIGN SRL Bistrița

BUIU MARIUS IOAN

Tîrgu-Mureș, b-dul 22 decembrie 1989, nr.21, ap.5

 

aviz unic nr. 33 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONĂ DE LOCUIT BUIU- SÎNGEORGIU DE MUREȘ”

Adresa:

Sîngeorgiu de Mureș, str. Sondelor, f.nr.

Identificat prin:

Cf nr.4.624/ N/SG.MUREȘ nr.cad (353/2/1.63/1.480/1), 

Cf nr. 4.625/ N/SG.MUREȘ nr.cad (353/2/2.63/2.480/2), …

…Cf nr. 4.641/ N/SG.MUREȘ nr.cad (353/2/18.63/18.480/18)           

Proiectant:

SC ARHI DESIGN SRL Bistrița

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

 /2008

Solicitant :

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ

Finanțator:

BUIU MARIUS IOAN

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificate de urbanism nr. 177 din 23.04.2008 și nr.320 din 22.09.2008, Hotărârea Consiliului Local Sîngeorgiu de Mureș nr.53 din 23.10.2008, avizele: SC SURM SA Tîrgu-Mureș, SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu-Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Direcția Apelor Mureș, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare RA – Sucursala Mureș-Olt Superior, cât și Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 12 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului: - schimbarea regimului economic al zonei, din teren agricol extravilan, în teren intravilan pentru zonă de locuit și funcțiuni suplimentare;

 - introducere în intravilan a suprafeței de 15.500,00 mp;

 - construire 16 case de locuit unifamiliale, cu regim de înălțime DS+P+M, pe parcele cu suprafețe cuprinse între 686 mp și 1.869 mp;

 - amenajare teren de sport cu vestiar cu dușuri pe un lot de 516 mp;

 - drum de acces de 8,00 m lățime cu trotuar de 2,00 m lățime;

 - aliniament cu retragere la 6,00m față de axul drumului, iar față de limitele laterale ale parcelei conform Codului civil;

- POTmax =26,00%; CUTmax =0,45;

- extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente și viitoare din zonă și racordarea caselor de locuit la ele;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Sîngeorgiu de Mureș nr. 2.537 din 17.04.2009, documentația înregistrată cu nr. 7.244/19.05.2008;

            În urma analizării documentației în ședințele  Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 24.06.2008, 18.08.2008 și din 19.05.2009, a completărilor depuse cu adresa nr.5.186 din 22.04.2009, a consultării populației din data de 19.05.2008, se acordă:

 

 Aviz Favorabil

Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONĂ DE LOCUIT BUIU- SÎNGEORGIU DE MUREȘ”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • La solicitarea autorizației de construire se vor depune avizele de la OCPI (scoaterea din circuitul agricol).
 • Se va lua în evidență modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului, înainte de emiterea autorizației de construire.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) trecerea de la extravilan la intravilan.
 • Reglementarea statutului juridic al străzilor nou create cade în sarcina primăriei și se soluționează înainte de emiterea autorizațiilor de construire.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG SÎNGEORGIU DE MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Sîngeorgiu de Mureș de aprobare a PUZ „ZONĂ DE LOCUIT BUIU- SÎNGEORGIU DE MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

PCA / 4 e

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 665/22.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREȘ

Spre știință:

SC  MG BUILDING DESIGN SRL Timișoara

SC NOVUM OMEGA SRL

București, b-dul Carol I, nr.34-36

aviz unic nr. 34 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU COMERCIAL          STR.GH. DOJA 62 – TÎRGU-MUREȘ”

Adresa:

Tîrgu-Mureș, str.Gh.Doja, nr.62

Identificat prin:

Cf nr.90.677/ TG.MUREȘ  nr.cad. (350/1); Cf nr.90.680/ TG.MUREȘ  nr.cad. (350/4); Cf nr.95.837/ TG.MUREȘ  nr.cad. (3567); Cf nr.95.838/ TG.MUREȘ  nr.cad. (3568)

Proiectant:

SC  MG BUILDING DESIGN SRL Timișoara

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

109/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREȘ

Finanțator:

SC NOVUM OMEGA SRL

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificat de urbanism nr.1.429 din 17.06.2008, avizele: SC COMPANIA AQUASERV SA,                        SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, SC ENERGOMUR SA Tîrgu Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, SC ROMTELECOM SA Centru Telecomunicații Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Regionala de Căi Ferate Brașov, Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș – Serviciul Poliției Rutieră, Administrația Domeniului Public – Municipiul Tîrgu Mureș, Studiu de Poluare, Studiu de Circulație, Studiu de Trafic și  Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 23 pagini

Parte desenată: 6 planșe

Propunerea proiectului: - modificarea funcțională din zona industrială în zonă de comerț și servicii;

 - creare subzonă CA2 – subzonă centrală cu funcțiuni comerciale și de servicii, cu clădiri de înălțime medie și regim de construire continuu sau discontinuu;

 - edificarea unei construcții cu funcțiuni comerciale și de servicii în regim de înălțime 2S+P+3E, cu realizarea dotărilor aferente acestora (accese, parcări, rețele tehnico-edilitare, spații verzi);

 - dezvoltare sistem de circulație astfel: artere principale (str.Gh.Doja cu 4 benzi în cale curentă, str.Gării cu 4 benzi în cale curentă, str.Budiului cu 2 benzi în cale curentă,  str.Liviu Rebreanu cu 2 benzi în cale curentă) și intersecții principale (str.Gh.Doja cu str.Budiului – sens giratoriu, str.Gh.Doja cu str.Gării – intersecție în „T” semaforizată, str.Gării cu str. Liviu Rebreanu – intersecție în „T” cu indicatoare de circulație);

 - amplasare construcție față de limitele parcelei astfel: la minim 6,00m față de limita nord-estică și cea nord-vestică, la 4,50 m față de limita sud-estică, iar la limita sud-vestică construirea pe limită, cu condiția realizării unui calcan;

 - dezvoltarea echipării edilitare;

 - POT max = 78%; CUT = 2,88;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Tîrgu-Mureș nr.9.613/14.05.09 înregistrată la nr.  6.743/15.05.09;

            În urma analizării documentației în ședințele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 03.02.09 și din 19.05.2009, a consultării populației din data de 22.05.2009, se acordă:

 

Aviz Favorabil

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL  „ANSAMBLU COMERCIAL          STR.GH. DOJA 62 – TÎRGU-MUREȘ”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu, prin care se va face o retragere față de blocurile de pe str.Gării la o distanță dată de înălțimea clădirii, în baza unui studiu de însorire.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

            Prevederile PUG TÎRGU-MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Tîrgu-Mureș de aprobare a PUZ „ANSAMBLU COMERCIAL  STR.GH. DOJA 62 – TÎRGU-MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

 

PCA / 4 ex.

 

 

 


romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr.2918/19.05.2009

 

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA CHEȚANI

Spre știință:

SC PAC PROIECT SRL - TÎRGU-MUREȘ

Str.Moldovei nr.2, Tg.Mureș

SC DENEB CONS SRL-TG.MURES

aviz unic nr.35 /19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „EXPLOATARE BALAST ȘI AMENAJARE PISCICOLĂ HĂDĂRENI”

Adresa:

loc.Hădăreni, com.Chețani

Identificat prin:

Cf nr.191/N/CHEȚANI   nr.cadastral(272)

Cf nr.190/N/CHEȚANI   nr.cadastral(271)

Proiectant:

SC PAC PROIECT SRL - TÎRGU-MUREȘ

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

18/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA CHEȚANI

Finanțator:

SC DENEB CONS SRL-TG.MURES

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, Certificatul de urbanism nr.157 din 02.06.08,  Avizul Consiliului local al com.Chețani nr.629/04.03.09, avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș; Agenția pentru Protecția Mediului Mureș; Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș; Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș; Direcția apelor Mureș, cât și Studiul geotehnic .

Parte scrisă: 22 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului :

-          schimbarea destinației  terenului din arabil extravilan în intravilan (S=13600mp) ;

-          stabilirea zonei funcționale: zonă de producție/agrement;

-          construirea unei stații de exploatare balast, iar în etapa următoare se prevede  amenajare piscicolă ;

-          realizarea unui drum intern de cca 4,00m lățime în lungul parcelei pentru deservirea lacului piscicol

-          amenajarea drumului de exploatare și amenajare platforme de incintă;

-          extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente din zonă și racordarea  la ele;

-          POT = 2,79%, CUT = 0,02 ;

-          regulament local de urbanism;

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Chețani nr.629/04.03.2009 înregistrată la nr. 2918/09.03.09;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism din  data de 19.05.2009  și a consultării populației din data de 27.02.2009  , se acordă:

 

Aviz Favorabil

 

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL ” EXPLOATARE BALAST ȘI AMENAJARE PISCICOLĂ HĂDĂRENI” – loc.Hădăreni, com.Chețani

 

 

 

 

 

Condiție:

 • POT maxim permis = 30%; CUT maxim permis 0,6.
 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol .

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG Chețani se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ.

 

Hotărârea Consiliului Local Chețani de aprobare a PLAN URBANISTIC ZONAL EXPLOATARE BALAST ȘI AMENAJARE PISCICOLĂ HĂDĂRENI” – loc.Hădăreni, com.Chețani  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, Compartimentul urbanism, pentru luare în evidență a datei de emitere a hotărârii Consiliului local de aprobare PUZ.

 

 

 

 

 

            ARHITECT ȘEF

            arh. Csortan Ilona

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

Întocmit : ing.Lungu MirelA

 

 

 

LM/4ex.

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 4237/21.05.09

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA CRISTEȘTI

Spre știință:

SC TEKTURA  SRL. TÎRGU -MUREȘ

 SC AUTO SOF SERVICE SRL

CRISTEȘTI, str. Mureșului nr.377

aviz unic nr. 36/19.05.2009

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL – PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO - CRISTEȘTI

Adresa:

Com. Cristești, str.

Identificat prin:

Cf nr.2501/N/ CRISTEȘTI

nr. cadastral  751

Proiectant:

SC TEKTURA  SRL. TÎRGU -MUREȘ

Faza de proiect:

PUZ + puD

Nr. proiect:

34/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA CRISTEȘTI

Finanțator:

SC AUTO SOF SERVICE SRL

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, Certificatul de urbanism nr.160 din 20.10.08, Avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Cristești nr.1910/31.03.2009, avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Târgu-Mureș; EON Gaz România SA- Centru operațional Luduș;  S.C. SALUBRISERV S.A.; Agenția pentru Protecția Mediului Mureș; Autoritatea de Sănătate Publică Mureș; S.C. Compania AQUASERV S.A,; Direcția Apele Române Mureș, ROMTELECOM S.A. Unitate Regională Brașov; Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș; cât și Studiul geotehnic .

Parte scrisă: 14 pagini

Parte desenată: 6 planșe

Propunerea proiectului :

   - teren  de 2060 mp din care 100% proprietatea privată

   - stabilirea zonei funcționale: din teren arător în servicii;

   - regimul de înălțime propus: P, P+1 (6 m la cornișă, 9 m la coamă)

- traseul străzii de acces se desprinde din DN 15 permite accesul  la funcțiunile propuse în spațiul parcelei;

- În interiorul parcelei s-au asigurat spații de parcare și manevrare pentru derularea activităților propuse  fără stânjeniri pentru circulația pe strada Viilor sau pentru vecinătăți.

- Aliniamentul clădirilor față de str. Viilor este la 15m de la limită;

- protecția față de vecinătăți impune distanțe minime pentru posibilitatea asigurării pe latura de vest a căii de acces în spațiul parcelei;

- distanțe de protecție pentru evitarea poluării aerului și poluării fonice, regimul de construibilitate stabilit prin  PUD păstrând o distanță minimă agreată de vecinul de pe latura sud-estică, față de limita de proprietate din această direcție în favoarea căruia  există o servitute de acces la fațadă conform înscrisului din CF;

   - POT = 35%, CUT  = 0,35;

- regulament local de urbanism;

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Cristești nr.3/17.03.2009 înregistrată la nr. 3452/17.03.09;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism din  data de 24.03.2009, precum și a consultării populației din data de 26.03.2009  , se acordă:

 

 

Aviz Favorabil

 

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL – PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO - CRISTEȘTI –

ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

 

Condiție:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Înainte de solicitarea autorizației de construire se va solicita operare în Cartea Funciară a modificărilor survenite în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului.

 

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

            Prevederile PUG CRISTEȘTI se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

Hotărârea Consiliului Local CRISTEȘTI de aprobare a PLAN URBANISTIC ZONAL – PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO - CRISTEȘTI (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

 

 

            ARHITECT ȘEF

            arh. Csortán Ilona

         PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit : Kubánda Lehel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 4.649/21.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și  urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Spre știință:

SC  ARHIGRAF SRL Tîrgu Mureș

aviz unic nr. 37 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „STR.BALADEI – ZONA CENTRALĂ PENTRU ȘCOALA GENERALĂ NR.4 – DEMOLARE ȘI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICĂ – TÎRGU-MUREȘ”

Adresa:

Tîrgu-Mureș, str.Baladei

Identificat prin:

Cf nr.9.370/ TG.MUREȘ  nr.cad. (834); Cf nr.488/ TG.MUREȘ  nr.cad. (832,833); Cf nr.423/ TG.MUREȘ  nr.cad. (423); Cf nr.4.697/II/B TG.MUREȘ  nr.cad. (715/b/2, 716/2); Cf nr.5.503/ TG.MUREȘ  nr.cad. (716/1/1/2, 716/1/2);

Proiectant:

SC  ARHIGRAF SRL Tîrgu Mureș

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

224/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Finanțator:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificat de urbanism nr.164 din 13.02.2009, Hotărârea Consiliului Local Tîrgu-Mureș nr.42 din 29.01.2009, avizele: SC COMPANIA AQUASERV SA, SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, SC ROMTELECOM SA Centru Telecomunicații Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș – Serviciul Poliției Rutieră, Administrația Domeniului Public – Municipiul Tîrgu Mureș, cât și  Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 13 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului: - reglementarea din punct de vedere tehnic și juridic a zonei situate între intersecțiile străzilor Baladei cu Horea și Aurel Filimon spre nord și respectiv străzile Cuza Vodă cu Libertății și George Enescu spre sud;

 - stabilire/identificare traseu pentru retrasarea tramei stradale prin introducerea străzii Baladei în rețeaua rutieră a orașului și refacerea sistemului rutier pentru două benzi de circulație și trotuarele aferente pentru traficul prevăzut în zonă;

 - racordarea străzii Baladei cu străzile învecinate prin modificarea intersecțiilor adiacente, prin crearea inelului ocolitor;

 - stabilire/identificare zonă necesară pentru supralărgirea străzii Baladei pe frontul de pe partea stângă, în zona imobilelor situate la numerele impare;

 - Planul Urbanistic Zonal elaborat va sta la baza declarării de utilitate publică în vederea exproprierii terenurilor necesare pentru realizarea traseului străzii Baladei;

 - POT max = 60%; CUT max = 2,20;

 - dezvoltarea echipării edilitare;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Tîrgu-Mureș nr.8.971/08.04.09 înregistrată la nr.  4.649/08.04.09;

            În urma analizării documentației în ședințele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 22.04.2009 și din 19.05.2009, a consultării populației din data de 20.03.2009, se acordă:

 

Aviz Favorabil

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL  „STR.BALADEI – ZONA CENTRALĂ PENTRU ȘCOALA GENERALĂ NR.4 – DEMOLARE ȘI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICĂ – TÎRGU-MUREȘ”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Autorizarea de construire va fi condiționată de elaborarea studiului de circulație.

 

Recomandări:

 • Elaborarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pentru nodurile de circulație corespunzând străzilor Cuza Vod㠖 Libertății – George Enescu – Baladei și respectiv străzilor Cuza Vod㠖 Horea – General Traian Moșoiu.
 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG TÎRGU-MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Tîrgu-Mureș de aprobare a PUZ „STR.BALADEI – ZONA CENTRALĂ PENTRU ȘCOALA GENERALĂ NR.4 – DEMOLARE ȘI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICĂ – TÎRGU-MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

PCA / 4 ex.

 

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 5.140/21.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

Către:

PRIMĂRIA LIVEZENI

Spre știință:

SC  PAC PROIECT SRL Tîrgu-Mureș

SC CONFVERTICAL SRL

Tîrgu-Mureș, str.Ion Buteanu, nr.25, ap.42

 

aviz unic nr. 38 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL + PLAN URBANISTIC DE DETALIU  „ATELIER CONFECȚII TEXTILE ȘI SEDIU FIRMĂ – LIVEZENI”

Adresa:

Livezeni, str.Principală, f.nr.

Identificat prin:

Cf nr.1.460/ N/LIVEZENI nr.cad (530/2)

Proiectant:

SC PAC PROIECT SRL Tîrgu-Mureș

Faza de proiect:

puz+pud

Nr. proiect:

35/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA LIVEZENI

Finanțator:

SC CONFVERTICAL SRL

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, Certificat de urbanism nr. 123 din 14.05.2008,  Avizul Consiliului Local Livezeni nr.1.138 din 17.04.2009,  avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul  Operațional Tîrgu-Mureș, SC SALUBRISERV SA Tîrgu Mureș, SC ROMTELECOM SA Centru Telecomunicații Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș, Consiliul Județean Mureș – Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, cât și Studiu Geotehnic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Parte scrisă: 18+13 pagini

Parte desenată: 5+6 planșe

Propunerea proiectului:  - schimbarea funcțiunii zonei, din locuire și funcțiuni complementare, în zonă de producție-depozitare;

 - amplasare atelier confecții textile și sediu firmă, hală în regim de construire de P+M, P+1;

 - acces din drumul județean DJ 135, pe un profil de 12,00 m;

 - alee carosabilă pentru deservire hală, de 43 m adâncime, 5 parcaje clienți și 6 parcaje aprovizionare-desfacere marfă;

 - amplasare clădire la distanță de 3,00 m față de limitele de pe conturul lotului și la distanța de 22,00 m față de axul drumului județean;

- POT =19,04%, CUT =0,38; înălțimea maximă de 8,50 m;

- extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente și racordarea la acestea;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Livezeni nr. 5.140 din 22.04.2009, documentația înregistrată cu nr. 5.140/22.04.2009;

            În urma analizării documentației în ședințele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 22.04.2009 și din 19.05.2009, a completărilor depuse cu nr.6.123 din 12.05.2009, a consultării populației din data de 24.04.2009, se acordă:

 

 Aviz Favorabil

Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL + PLAN URBANISTIC DE DETALIU  „ATELIER CONFECȚII TEXTILE ȘI SEDIU FIRMĂ – LIVEZENI” ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Se va lua în evidență modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului, înainte de emiterea autorizației de construire.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

            Prevederile PUG LIVEZENI se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Livezeni de aprobare a PUZ „ATELIER CONFECȚII TEXTILE ȘI SEDIU FIRMĂ – LIVEZENI”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

 

PCA / 4 ex.

 

 

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 5.211/21.05.2009

 

 

 

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Spre știință:

SC  PROIECT SRL Tîrgu Mureș

HALAȚIU MARIA

Tîrgu Mureș, b-dul 1848, nr.54, ap.22

 

aviz unic nr. 39 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT STR.MESTECĂNIȘULUI NR.37 – TÎRGU-MUREȘ”

Adresa:

Tîrgu-Mureș, str.Mestecănișului, nr.37

Identificat prin:

Cf nr.97.209/ N/TG.MUREȘ  nr.cad. (4.982)

Proiectant:

SC  PROIECT SRL Tîrgu Mureș

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

  /2009

Solicitant :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Finanțator:

HALAȚIU MARIA

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE,  Certificat de urbanism nr.587 din 14.04.2009, Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureș nr.80 din 26.02.2009, avizele: SC COMPANIA AQUASERV SA,  SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu-Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, Direcția Apelor Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, cât și  Studiu Geotehnic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parte scrisă: 28 pagini

Parte desenată: 6 planșe

Propunerea proiectului: - schimbarea regimului tehnic și economic al terenului din extravilan în intravilan, zonă de locuit;

 - introducerea în intravilan a suprafeței de 776,00 mp;

 - amplasare casă de locuit unifamilială, în regim de înălțime de P+M;

 - acces asigurat pe drumurile existente ale SNGN ROMGAZ SA, aflate în continuarea străzii Mestecănișului;

 - aliniamente de 18,43 m față de limita posterioară, de 3,00 m față de limitele laterale și de 18,00 m față de limita spre stradă;

 - POT =16,75%; CUT =0,26; înălțime maximă de 7,00 m;

 - dezvoltarea echipării edilitare;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Tîrgu-Mureș nr.8.617/25.03.09 înregistrată la nr.  5.211/23.04.09;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 19.05.2009, a consultării populației din data de 20.03.2009, se acordă:

 

Aviz Favorabil

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT STR.MESTECĂNIȘULUI NR.37 – TÎRGU-MUREȘ” 

 

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • La solicitarea autorizației de construire se vor depune avizele de la OCPI (scoaterea din circuitul agricol).
 • Se va lua în evidență modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului, înainte de emiterea autorizației de construire.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) trecerea de la extravilan la intravilan.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG TÎRGU-MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Tîrgu-Mureș de aprobare a PUZ „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT STR.MESTECĂNIȘULUI NR.37 – TÎRGU-MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

 

 

 

 

PCA / 4 ex.

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 5.500/21.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

Către:

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ

Spre știință:

SC VIA MODUL SRL Tîrgu-Mureș

MOLNAR MIHAIL

Tîrgu-Mureș, str.Apicultorilor, nr.13, ap.10

 

aviz unic nr. 40 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT - SÎNGEORGIU DE MUREȘ”

Adresa:

Sîngeorgiu de Mureș, str. Nordului, f.nr.

Identificat prin:

Cf nr.5.878/ N/SG.MUREȘ nr.cad (1.367)

Proiectant:

SC VIA MODUL SRL Tîrgu-Mureș

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

 245/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ

Finanțator:

MOLNAR MIHAIL

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificat de urbanism nr. 410 din 19.11.2008, Hotărârea Consiliului Local Sîngeorgiu de Mureș nr.47 din 16.04.2009, avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Autoritatea de Sănătate, Direcția Apelor Mureș, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș, cât și Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 11 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului: - schimbarea regimului economic al zonei, din teren agricol extravilan, în teren intravilan pentru zonă de locuit;

 - introducere în intravilan a suprafeței de 600,00 mp;

 - construire unei case de locuit unifamiliale, cu regim de înălțime P+EM;

 - modernizare strada Nordului la minim 9,00 m lățime;

 - aliniament cu retragere la 6,00m față de canalul de derivație, iar față de celelalte limitele ale parcelei la distanța de 2,00 m;

- POT=16,67%; CUT=0,33;

- extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente și viitoare din zonă și racordarea casei de locuit la ele;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Sîngeorgiu de Mureș nr. 783 din 05.02.2009, documentația înregistrată cu nr. 5.500/28.04.2009;

            În urma analizării documentației în ședința  Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 19.05.2009, a consultării populației din data de 08.05.2009, se acordă:

 

 Aviz Favorabil

Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT - SÎNGEORGIU DE MUREȘ”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

 

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Se va lua în evidență modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului, înainte de emiterea autorizației de construire.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) trecerea de la extravilan la intravilan.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG SÎNGEORGIU DE MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Sîngeorgiu de Mureș de aprobare a PUZ „AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT - SÎNGEORGIU DE MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

 

PCA / 4 ex.

 

 


romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr.6015/19.05.2009

 

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA RÎCIU

Spre știință:

SC PAC PROIECT SRL  TÎRGU-MUREȘ

Moldovan Claudiu Daniel

Mun.Tg.Mureș,str.Aleea Constructorilor nr.13

aviz unic nr.41/19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „CASĂ DE LOCUIT MOLDOVAN RÎCIU”

Adresa:

com.Rîciu, f.nr.

Identificat prin:

Cf nr.1660/N/RÎCIU  nr.top 674/1/3/3, nr.cadastral(298)

Proiectant:

SC PAC PROIECT SRL  TÎRGU-MUREȘ

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

58.1/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA RÎCIU

Finanțator:

Dl. MOLDOVAN CLAUDIU DANIEL

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, Certificatul de urbanism nr.273 din 14.08.08, Avizul Consiliului local al com.Rîciu nr.2391/29.03.09, avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș; EON Gaz Distribuție SA- Centru operațional Reghin; Agenția pentru Protecția Mediului Mureș; Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș; SC Compania Aquaserv SA Mureș; Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea; Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș; Autoritatea de Sănătate Publică Mureș, cât și Studiul geotehnic .

Parte scrisă: 19 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului :

Propuneri PUZ:

-          schimbarea destinației  terenului din arabil extravilan în intravilan (S=1400mp) ;

-          stabilirea zonei funcționale: locuire;

-          stabilirea regimului de înălțime P+M;

-          accesul în incintă direct din drumul național;

-          POTmax =10,49%, CUT = 0,17 ;

-          regulament local de urbanism;

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Rîciu nr.2391/29.03.2009 înregistrată la nr. 6015/11.05.09;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism din  data de 19.05.2009  și a consultării populației din data de 15.05.2009  , se acordă:

 

Aviz Favorabil

 

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL  „CASĂ DE LOCUIT MOLDOVAN  RÎCIU”

 

 

 

 

 

 

Condiție:

 • POT maxim permis = 35%; CUT maxim permis 0,6.
 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire:
  • Se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol .
  • Se va efectua un studiu de stabilitate a terenului

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG Rîciu se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ.

 

Hotărârea Consiliului Local Rîciu de aprobare a PUZ „CASĂ DE LOCUIT MOLDOVAN  RÎCIU” (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, Compartimentul urbanism, pentru luare în evidență a datei de emitere a hotărârii Consiliului local de aprobare PUZ.

 

 

 

 

 

            ARHITECT ȘEF

            arh. Csortan Ilona

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

 

 

 

Întocmit : ing.Lungu Mirela

 


 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 6.339/22.05.2009

 

 

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Spre știință:

SC  ARHITECTON SRL Tîrgu Mureș

TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL”

Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2

 

aviz unic nr. 42 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL” – TÎRGU MUREȘ”

Adresa:

Tîrgu-Mureș, str.Poligrafiei, nr.4

Identificat prin:

Cf nr.94.239/ N/TG.MUREȘ  nr.cad. (2352)

Proiectant:

SC  ARHITECTON SRL Tîrgu Mureș

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

109/2009

Solicitant :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

Finanțator:

TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL”

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificat de urbanism nr.343 din 11.03.2009, Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureș nr.77 din 26.02.2009, avizele: SC COMPANIA AQUASERV SA,  SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, SC ROMTELECOM SA Centru Telecomunicații Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, cât și  Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 18 pagini

Parte desenată: 8 planșe

Propunerea proiectului: - derogare de la Planul Urbanistic General al municipiului Tîrgu-Mureș pentru: amplasarea clădirilor pe limitele de proprietate, înălțimea maximă admisă de D+P+3E, procent maxim de ocupare al terenului POTmax=80% și coeficient maxim de utilizare al terenului CUTmax = 2,50;

 - extinderea, mansardarea și amenajarea interioară a imobilului de pe strada Poligrafiei nr.4, rezultând o clădire în regim de înălțime D+P+3E;

 - dezvoltarea echipării edilitare;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Tîrgu-Mureș nr.9.548/12.05.09 înregistrată la nr.  6.743/15.05.09;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 19.05.2009, a consultării populației din data de 22.05.2009, se acordă:

 

Aviz Favorabil

    Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL „TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL” – TÎRGU MUREȘ”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG TÎRGU-MUREȘ se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Tîrgu-Mureș de aprobare a PUZ „TEATRU DE COPII ȘI TINERET „ARIEL” – TÎRGU MUREȘ”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

 

 

 

 

 

 

 

PCA / 4 ex.

 

 

 

 

romania

consiliul Județean Mureș

Arhitect șef

Nr. 6.796/22.05.2009

 

„Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism” de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

 

Către:

PRIMĂRIA CORUNCA

Spre știință:

SC VIA MODUL SRL Tîrgu-Mureș

BODAN IOAN

Tîrgu-Mureș, str. Apicultorilor nr.7, ap.4

 

aviz unic nr. 43 / 19.05.2009

Pentru:

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL „LOTIZARE ȘI AMPLASARE CASE DE LOCUIT ÎNȘIRUITE – CORUNCA”

Adresa:

Corunca, f.nr.

Identificat prin:

Cf nr.4.071/ N/CORUNCA nr.cad (2.036); 

Cf nr.1.765/ N/LIVEZENI nr.cad (735)

Proiectant:

SC VIA MODUL SRL Tîrgu-Mureș

Faza de proiect:

puZ

Nr. proiect:

269/2008

Solicitant :

PRIMĂRIA CORUNCA

Finanțator:

BODAN IOAN

Conținutul lucrării: MEMORIU DE PREZENTARE, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Certificat de urbanism nr. 74 din 27.03.2008, Hotărârea Consiliului Local Corunca nr.35 din 09.04.2009, avizele: SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Tîrgu-Mureș, E.ON Gaz România SA Centrul Operațional Tîrgu-Mureș, SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu-Mureș,  SN TRANSGAZ SA Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Horea” al jud.Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Direcția Apelor Mureș, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș, cât și Studiu Geotehnic.

Parte scrisă: 11 pagini

Parte desenată: 5 planșe

Propunerea proiectului: - schimbarea regimului economic al zonei, din teren agricol extravilan, în teren intravilan pentru zonă de locuit;

 - introducere în intravilan a suprafeței de 5.310,00 mp;

 - lotizare teren pentru amplasare a   11 case de locuit înșiruite în două grupaje, cu regim de înălțime P+EM, pe parcele cu suprafețe cuprinse între 267 mp și 382 mp;

- modernizare drum limitrof la 7,00 m lățime, realizare drum interior privat de 7,00 m lățime, cu loc de întoarcere, alei pietonale;

- aliniament cu retragere la 6,00m față de strada interioară, iar față de limitele laterale ale parcelei conform Codului civil;

- POT =22,67%; CUT=0,45;

- extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente și viitoare din zonă și racordarea caselor de locuit la ele;

 - regulament local de urbanism.

 

 

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

            În urma solicitării Primăriei Corunca nr. 1.046 din 06.04.2009, documentația înregistrată cu nr. 6.796/18.05.2009;

            În urma analizării documentației în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 19.05.2009, a consultării populației din data de 22.05.2009, se acordă:

 

 

 

 Aviz Favorabil

Pentru lucrarea cu titlul:  PLAN URBANISTIC ZONAL „LOTIZARE ȘI AMPLASARE CASE DE LOCUIT ÎNȘIRUITE – CORUNCA”  ȘI  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 

Condiții:

 • Se vor respecta toate obligațiile formulate în avizele ce susțin documentația.
 • Se va lua în evidență modificarea survenită în urma scoaterii din circuitul agricol al terenului, înainte de emiterea autorizației de construire.
 • Pentru solicitarea autorizației de construire se va opera în Cartea Funciară (pentru terenul în discuție) trecerea de la extravilan la intravilan.
 • Reglementarea statutului juridic al străzilor nou create cade în sarcina primăriei și se soluționează înainte de emiterea autorizațiilor de construire.

 

Recomandări:

 • Utilitățile se vor asigura prin soluții locale, cu posibilitate de racordare  la rețelele localității.
 • Lucrările rezultate din PUZ ca necesare, se vor proiecta și executa de  către firme de specialitate.

 

Mențiune:

 • Conform prevederilor art.32, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, eventualele solicitări de  modificare a zonei funcționale sunt posibile doar după 12 luni de la data aprobării prezentei documentații de urbanism.

 

 

            Prevederile PUG CORUNCA se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică ale zonei studiate prin PUZ și concretizate prin Regulamentul local de urbanism aferent lucrării.

 

            Hotărârea Consiliului Local Corunca de aprobare a PUZ „LOTIZARE ȘI AMPLASARE CASE DE LOCUIT ÎNȘIRUITE – CORUNCA”  (act administrativ care se emite în urma tuturor avizelor obținute), va fi transmisă la Consiliul Județean Mureș - Arhitectul Șef, pentru luare în evidență a datei de emitere a acestei hotărâri.

 

 

                   ARHITECT ȘEF

            arh. CSORTAN ILONA

          PREȘEDINTE  COMISIE TEHNICĂ

                  arh. KERESZTES GEZA

 

 

Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru

PCA / 4 ex.