R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 25
din 24 martie 2009
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului RADU MIRCEA


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Petru Frătean din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Mureș, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.2 din 29 ianuarie 2009, precum și adresa Organizației Județene Mureș a Partidului Social Democrat cu nr.0223/12.03.2009, prin care confirmă faptul că domnul Radu Mircea deține calitatea de membru al Partidului Social Democrat,
Luând în considerare procesul-verbal nr.3.142 din 24 martie 2009 al Comisiei de validare, constituită prin Hotărârea nr.85/20 iunie 2008 a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(5) și ale art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Radu Mircea, al doilea supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 1 iunie 2008.
Art.2. Domnul consilier județean Radu Mircea va face parte din Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism.
Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 86 din 20 iunie 2008 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean și nr. 89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Radu Mircea prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia de validare
Nr. 4142/24.03.2009

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 24 martie 2009, în ședința Comisiei de validare a mandatului de consilier județean al domnului Radu Mircea


Astăzi, 24.03.2009 , Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș, în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008, având în vedere dispozițiile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierilor județeni.
În urma examinării dosarului BEJ privind alegerile din 1 iunie 2008 și a listei de supleanți a Partidului Social Democrat Mureș, Comisia a constatat legalitatea alegerii domnului Radu Mircea ca supleant pe lista acestuia și propune:
Validarea mandatului de consilier județean al domnului Radu Mircea.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

 

PREȘEDINTE  

SECRETAR

  MEMBRI