R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 28
din 24 martie 2009
privind aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 3534/17.03.2009 prezentată de Compartimentul de mediu al Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 91 alin. (3) lit. "d" și ale art. 97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Master Planul "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte
Nr. 3.534 / 17.03.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș"


Aprobarea de către Comisia Europeană în luna iulie 2007 a Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), a creat premisele accesării de către autoritățile publice a fondurilor structurale destinate finanțării pentru proiectele de mediu.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață ale cetățenilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul mediului. În cadrul problematicii de mediu, gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele cele mai importante în ceea ce privește protecția mediului.

Astfel, în cadrul POS Mediu, Axa Prioritară 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate", sunt finanțate proiectele prin care se realizează gestiunea integrată a deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite neconforme de deșeuri).

În acest context, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, beneficiind de o finanțare în cadrul Programului PHARE-2005 / 017-553.04.03 / 08.01 / EA / 123067 / D/SER / RO "Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deșeurilor", a demarat procedura de selecție pentru identificarea și prioritizarea a cinci proiecte integrate de management al deșeurilor la nivel județean, finanțabile din POS Mediu, Axa Prioritară 2, conform unei metodologii detaliate în procedura de calificare. CJM, prin intermediul specialiștilor de la Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte s-a înscris în competiție, parcurgând cu succes toate etapele procesului de selecție. Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în luna februarie 2008, MMDD informează oficial CJM că județul Mureș a fost inclus, alături de alte patru județe (Arad, Sibiu, Dolj, Neamț), pe lista de priorități a POS Mediu.

În cadrul acestei asistențe tehnice, județul Mureș beneficiază de suport tehnic de specialitate din partea echipei de consultanță (consorțiul format din firmele Ramboll - Danemarca, Fichtner - Germania. PM Group - Irlanda și Interdevelopment - Romania) pentru realizarea întregii documentații tehnice suport aferentă realizării unui proiect de gestiune integrată a deșeurilor la nivel județean. Proiectul final va beneficia apoi de finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu. Prin asistența tehnică se va realiza:

- Master Planul privind realizarea unui Sistem Integrat de Gestiune al Deșeurilor în județul Mureș pentru perioada 2008-2038
- Studiu de Fezabilitate
- Analiza economico-financiara
- Analiza institutionala
- Studiu de impact asupra mediului
- Aplicatia de finanțare
- Documentatie de licitatie pentru contractele de servicii, lucrări și achiziții

În acest moment, prima componentă a proiectului de asistență tehnică, respectiv Master Planul "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș" este finalizat și a fost aprobat în data de 30.01.2009 de către Ministerul Mediului, lista investițiilor prioritare pentru județul Mureș care urmează să fie finanțate prin POS Mediu este prezentată în anexa la prezenta expunere de motive.
Master Planul elaborat are ca scop stabilirea și prioritizarea investițiilor necesare pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor solide menajere din ariile urbane și rurale ale zonei cuprinse în proiect (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu directivele europene), ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală de implementare. Totodată, Master Planul "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș" constituie un document programatic pe baza căruia, în conformitate cu prevederile POS Mediu și ale Ghidului Solicitantului, Axa Prioritară 2-"Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate", se justifică investițiile prioritare în valoare de 40.857.000 Euro care vor fi finanțate prin POS Mediu pentru gestionarea deșeurilor în județul Mureș.
Documentul Master Plan "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș" se găsește postat pe site-ul CJM (www.cjm.ro - secțiunea "Programe și acțiuni"). Asupra acestui proiect au fost făcute de către consultant și Unitatea de Implementare a Proiectului constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș mai multe informări sau prezentări adresate consilierilor județeni, începând cu luna aprilie 2008 și continuând cu cele din luna septembrie 2008 sau ianuarie 2009.
Având în vedere faptul că pentru a se putea trece la elaborarea celorlalte documentații în cadrul programului de Asistență tehnică, este necesară aprobarea de către autoritatea publică județeană a Master Planul "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș",
Propunem Consiliului Județean Mureș aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș", conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
  DIRECTOR EXECUTIV DDRIP,
Bățaga Valer