R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 15
din 29 ianuarie 2009
privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 1021 din 26.I.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr.611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 10280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior și ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări de Legea nr.232/2007, așa cum a fost modificată de Ordonanța Guvernului nr.9/2008,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. 1, lit."a", art.97, și ale art. 115 alin.1, lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2008, se modifică corespunzător.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma