R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 165
din 26 noiembrie 2009
privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.15804/18.11.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15432/11.11.2009,
În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin.(1) lit "a" și alin. (2) lit "c" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Statul de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.186/2008, se modifică prin transformarea postului de casier de la pct.24 în referent.
Art.2. Anexa 3 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.60/2007 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr.15804 /18.XI.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.186/23.12.2008 a fost aprobat statul de funcții ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.
Filarmonica de Stat Târgu Mureș are un număr de 144 de posturi finanțate, aprobate potrivit Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009.
Potrivit art.7 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.10/2008 "Promovarea în condițiile legii a persoanelor ... care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior".
Având în vedere faptul că, o persoană din cadrul instituție, angajată pe postul de casier a absolvit studii superioare în domeniul economic, se consideră oportună transformarea postului respectiv în referent cu studii superioare, modificând totodată și complexitatea sarcinilor specifice.
Menționăm că, cheltuielile suplimentare necesare pentru acoperirea creșterii salariale se încadrează în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2009.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke