R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 95
din 30 iulie 2009
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 9771 din 16.07.2009, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederilor art.17, alin.2 și 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborat cu prevederile art.7 și art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Luând în considerare adresa nr. 100.410/2009 a Inspectoratului de Poliție al Județul Mureș, prin care solicită validarea desemnării ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș a noului președinte al Consiliului Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor,
În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se validează desemnarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș a comisarului șef de poliție Gliga Traian, președinte al Consiliului Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor, în locul comisarului șef de poliție Damaschin Ioan.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145/2008 se modifică corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate, Autorității Teritoriale de Ordine Publică și Instituției Prefectului - Județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.9771/16.07.2009
Dosar IV C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

În temeiul prevederilor art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Consiliul Județean Mureș a validat prin Hotărârea nr.145/2008 componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș.
Prin adresa nr. 100.410/2009, Inspectoratul de Poliție al Județul Mureș ne solicită efectuarea demersurilor pentru validarea desemnării ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, a comisarului șef de poliție Gliga Traian, care a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor, în locul comisarului șef de poliție Damaschin Ioan.
În baza celor menționate, propunem validarea desemnării comisarului șef de poliție Gliga Traian, președinte al Consiliului Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș.
Ca urmare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/2008 privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, se va modifica corespunzător.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke